dotyczące dalszego usprawnienia postępowań w sprawach powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

W nawiązaniu do stanowiska z 15 czerwca 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych z ponowną prośbą o przygotowywanie i przesyłanie Radzie, wraz ze zgłoszeniami kandydatów na sędziów oraz określonymi w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych niezbędnymi dokumentami, syntetycznej informacji zbiorczej o każdym z kandydatów opracowanej na podstawie tych dokumentów (proponowany wzór takiej informacji stanowi załącznik do niniejszego stanowiska).

Dostrzegając problemy jakie stwarza bardzo duża liczba zgłoszeń na wolne stanowiska sędziowskie, zwłaszcza w okręgach, w których kandydaci składają równocześnie po kilka a nawet kilkanaście zgłoszeń do tych samych bądź różnych sądów, Rada dopuszcza możliwość korzystania w takich sytuacjach z rozwiązań informatycznych. Polegają one na tym, że prezesi sądów mogą, po dołączeniu do informacji zbiorczych tylko jednego egzemplarza aktualnej oceny kwalifikacji kandydata sporządzonej w formie papierowej, nadesłać ponadto elektroniczną wersję tej oceny oraz elektroniczne wersje wcześniejszych jego ocen kwalifikacyjnych (sporządzone w formie skanu lub pliku edytora tekstowego na płycie CD lub DVD bądź urządzeniu typu pendrive). Jeden nośnik optyczny może zostać użyty do przesłania dokumentacji większej liczby kandydatów na sędziów pod warunkiem utworzenia dla każdego z nich oddzielnych imiennych folderów, w których znajdą się wyłącznie oceny kwalifikacji danego kandydata opatrzone datą i wskazujące pion orzeczniczy, którego dotyczą.

Krajowa Rada Sądownictwa dopuszcza także możliwość zaniechania przesyłania jej przez prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych poprzednio sporządzonych ocen kwalifikacji kandydatów na sędziów jeżeli oceny te znajdują się już w posiadaniu Rady pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia o tym w informacji zbiorczej.