Spis treści
Table of contents
THEORETICA

prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, kierownik Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji
Ochrona środowiska naturalnego w świetle kognitywnych analiz kryminologicznych.

dr Monika Wolińska, Akademia Mazowiecka w Płocku
Dobrostan zdrowia skazanych a skuteczność i efektywność karania

PRACTICA

dr hab. Grzegorz Maroń, prof. Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2021 r., I NSNk 1/21

dr Maciej Nawacki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, członek Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa
Krajowa Rada Sądownictwa jako specjalny organ nadzoru nad operacjami przetwarzania danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości

Daniel Strzelecki, sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Wykładnia reguł intertemporalnych dotyczących orzekania w przedmiocie wyroku łącznego z ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. oraz z dnia 19 czerwca 2020 r.

dr Grzegorz Ocieczek, Prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, Doradca Prokuratora Krajowego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW
dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie delegowany do Prokuratury Krajowej
Analiza definicji walut wirtualnych z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

dr Karol Borchólski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce delegowany do Prokuratury Krajowej, wykładowca KSSiP
Demonstracja, manifestacja, zgromadzenie spontaniczne, a przestępstwo czynnego udziału w zbiegowisku publicznym (art. 254 k.k.)

dr Krystyna Patora, prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi
Żywe prawo

Michał Burtowy, adwokat, Kancelaria Adwokacka w Poznaniu
Odpowiedzialność odszkodowawcza w perspektywie konstytucyjnej, prawnoporównawczej i orzeczniczej

dr Janusz Konecki, sędzia w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, delegowany do Sądu Okręgowego w Lublinie, główny specjalista w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego – wybrane zagadnienia

dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej
Zawieszenie postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe

VARIA

Robert Kucharski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie
Sądownictwo szlacheckie od XV do XVIII wieku