Spis treści
Table of contents
Dagmara Pawełczyk-Woicka, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Słowo wstępne. Foreword

THEORETICA
prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu - obszary zagrożeń. Environmental crime - risk areas

dr hab. Mariusz Muszyński, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego
Konstytucja RP a prawo międzynarodowe - spór o pierwszeństwo w pluralistycznym porządku prawnym. The Constitution of the Republic of Poland and international law - a dispute over primacy in a pluralistic legal order

dr Anna Dziergawka, sędzia i wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Szum decyzyjny w sądowym stosowaniu prawa. Decision noise in the judicial application of the law

dr Daria Danecka, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
prof. dr hab.  Wojciech Radecki, emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Inspekcje środowiska w prawie polskim, czeskim i słowackim. Environmental inspections in Polish, Czech and Slovak law  

PRACTICA
prof. dr hab. Romuald Kmiecik, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prywatna opinia rzeczoznawcza po nowelizacji art. 393 § 3 k.p.k. (w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego ) Private expert opinion after the amendment of Article 393 § 3 ofthe Code of Criminal Procedure (in connection with the Supreme Court decision)

dr Grzegorz Ocieczek, Prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, Doradca Prokuratora Krajowego,
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce. Wybrane aspekty prawne ze szczególnym uwzględnieniem roli Prokuratury. Fighting Corruption Crime in Poland.Selected legal aspects with special reference to the role of the Public Prosecutor's Office

dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej
Kwalifikacja prawna i opis czynów zabronionych dotyczących przestępczości teleinformatycznej (zagadnienia wybrane ). Legal qualification and the description of forbidden acts regarding inform ation and communications technology crimes (chosen issues)

prof. dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, Katedra Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Granice, byt i tożsamość sprawy administracyjnej. The boundaries, existence andidentity of an administrative matter

dr Marcin Śliwka, Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym MedRisk w Toruniu,
dr Anita Gałęska-Śliwka, Katedra Podstaw Prawa Medycznego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów w orzecznictwie sądów administracyjnych. Practices violating collective patient rights in the jurisprudence of administrative courts

prof. dr hab. Robert Stefanicki, Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego, Instytut Prawa Cywilnego,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Skarga w interesie publicznym w świetle orzecznictw a sądów Indii. Public interest litigation in the light of jurisprudence of Indian courts

VARIA
Robert Kucharski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie
Geneza sądów polskich. Genesis of the Polish courts