Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie senatorskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 24 sierpnia 2020 r. (znak: SPS-WP-020-67(5)/20), nie zgłasza uwag do jego treści.