Data wydarzenia: 18-08-20

Projekt

18 sierpnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
19 sierpnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
20 sierpnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
21 sierpnia – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 18-21 sierpnia 2020 r.

2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;

3. Informacje i komunikaty;

4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:

4.1. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 74);

4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 420);

4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk sejmowy nr 512);

4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (B 477);

4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (A 412);

4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (415);

4.7. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk sejmowy nr 534);

5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;

6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;

7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;

8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;

9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;

10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;

11. Cofnięcia zgłoszeń;

12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ODROCZONE:
12.1. SA w Krakowie MP z 2018 r., poz. 713 (2 kandydatów na 1 miejsce)

NOWE:
12.2. NSA Izba Gospodarcza MP z 2018 r., poz. 832 (5 kandydatów na 3 miejsca)

12.3. WSA w Warszawie MP z 2018 r., poz. 1043 (21 kandydatów na 2 miejsca)

12.4. SO we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 212 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.5. SO we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 783 (2 kandydatów na 2 miejsca)

12.6. SO we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 807 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.7. SO we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 28 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.8. SO w Legnicy MP z 2019 r., poz. 807 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.9. SR w Strzelcach Opolskich MP z 2020 r., poz. 250 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.10. SO w Białymstoku MP z 2020 r., poz. 212 (3 kandydatów na 1 miejsce)

12.11. SO w Białymstoku MP z 2019 r., poz. 939 (3 kandydatów na 1 miejsce)

12.12. SR w Tczewie MP z 2020 r., poz. 28 (10 kandydatów na 1 miejsce)

12.13. SR w Chełmnie MP z 2019 r., poz. 1144 (4 kandydatów na 1 miejsce)

12.14. SO w Bielsku-Białej MP z 2020 r., poz. 212 (3 kandydatów na 2 miejsca)

12.15. SA w Krakowie MP z 2018 r., poz. 1085 (7 kandydatów na 6 miejsc)

12.16. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 384 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.17. SR we Wschowie MP z 2020 r., poz. 384 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.18. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2019 r., poz. 23 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.19. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2019 r., poz. 179 (1 kandydat na 1 miejsce)

PO SN:
12.20. SO w Olsztynie MP z 2018 r., poz. 283 (3 kandydatów na 2 miejsca)

12.21. SO w Łodzi MP z 2018 r., poz. 292 (2 kandydatów na 8 miejsc)

13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska;

14. Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów;

15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;

16. Przyjęcie Protokołu:

 Nr 7/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 7-10 lipca 2020 r.;

 Nr 8/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 21-24 lipca 2020 r.;

17. Wolne wnioski.

PORZĄDEK OBRAD MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
7 września 2020 r. godz. 11:00
21 września 2020 r. godz. 11:00
12 października 2020 r. godz. 11:00
26 października 2020 r. godz. 11:00
16 listopada 2020 r. godz. 11:00
30 listopada 2020 r. godz. 11:00
14 grudnia 2020 r. godz. 11:00

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
8-11 września 2020 r. od godz. 10:00
22-25 września 2020 r. od godz. 10:00
13-16 października 2020 r. od godz. 10:00
27-30 października 2020 r. od godz. 10:00
17-20 listopada 2020 r. od godz. 10:00
1–4 grudnia 2020 r. od godz. 10:00
15-18 grudnia 2020 r. od godz. 10:00