Data wydarzenia: 23-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego

 Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego (A 413), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 21 lipca 2020 r. (znak: DLPK-I.401.4.2020), opiniuje go pozytywnie nie zgłaszając uwag do jego treści.

projekt