Data wydarzenia: 21-07-20

Projekt
PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 21-24 lipca 2020 r.

21 lipca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
22 lipca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
23 lipca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
24 lipca – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 21-24 lipca 2020 r.
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS.
3. Informacje i komunikaty.
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk senacki nr 50);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy –Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 91);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 74);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu (UD 87);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 420);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie poselskich projektów ustaw:
- Przepisy wprowadzające ustawę o związku partnerskim,
- o związku partnerskim;
UZUPEŁNIENIE:
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 163);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów.
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji.
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg.
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości.
11. Cofnięcia zgłoszeń.
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
12.1. NSA Izba Finansowa MP z 2018 r., poz. 832 (10 kandydatów na 4 miejsca);
ODROCZONE:
12.2. SR w Łasku MP z 2019 r., poz. 479 (5 kandydatów na 1 miejsce);
NOWE:
12.3. Asesor do WSA w Gliwicach MP z 2019 r., poz. 725 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.4. Asesor do WSA w Krakowie MP z 2018 r., poz. 445 (9 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SR w Bytowie MP z 2019 r., poz. 225 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.6. SR w Chojnicach MP z 2019 r., poz. 479 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SO w Kielcach MP z 2019 r., poz. 179 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SO w Kielcach MP z 2020 r., poz. 28 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.9. SO w Kielcach MP z 2019 r., poz. 1144 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SO w Siedlcach MP z 2019 r., poz. 1124 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SO w Siedlcach MP z 2020 r., poz. 28 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. SA w Łodzi MP z 2019 r., poz. 1124 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SA w Łodzi MP z 2020 r., poz. 384 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SO w Przemyślu MP z 2020 r., poz. 212 (1 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie MP z 2019 r., poz. 670
(2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie MP z 2019 r., poz. 178 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SR w Legionowie MP z 2018 r., poz. 1207 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.18. SO w Olsztynie MP z 2018 r., poz. 283 (3 kandydatów na 2 miejsca);
12.19. SO w Łodzi MP z 2018 r., poz. 292 (2 kandydatów na 8 miejsc);
12.20. SO w Poznaniu MP z 2018 r., poz. 283 (24 kandydatów na 17 miejsc);
ZASTRZEŻENIA:
12.21. Wiktor Daniel Ciuś do WSA w Olsztynie MP z 2020 r., poz. 398;
12.22. Michał Pomianowski do WSA w Szczecinie MP z 2020 r., poz. 399;
13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska.
14. Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów.
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku.
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku.
17. Przyjęcie Protokołu:
 Nr 6/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 16-19 czerwca 2020 r.;
18. Wolne wnioski.
PORZĄDEK OBRAD MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY.

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
3 sierpnia 2020 r. godz. 11:00
17 sierpnia 2020 r. godz. 11:00
7 września 2020 r. godz. 11:00
21 września 2020 r. godz. 11:00
12 października 2020 r. godz. 11:00
26 października 2020 r. godz. 11:00
16 listopada 2020 r. godz. 11:00
30 listopada 2020 r. godz. 11:00
14 grudnia 2020 r. godz. 11:00

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
3-7 sierpnia 2020 r. od godz. 10:00
17-21 sierpnia 2020 r. od godz. 10:00
8-11 września 2020 r. od godz. 10:00
22-25 września 2020 r. od godz. 10:00
13-16 października 2020 r. od godz. 10:00
27-30 października 2020 r. od godz. 10:00
16-20 listopada 2020 r. od godz. 10:00
30 listopada – 4 grudnia 2020 r. od godz. 10:00
14-18 grudnia 2020 r. od godz. 10:00