Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 20-23 czerwca 2023 r.
20 czerwca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
21 czerwca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 czerwca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 20-23 czerwca 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (druk 3144);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, lub zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie (A 505);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
9.3.A. Propozycja opinii w zakresie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw;
9.3.B. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD262);
9.3.C. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD 494);
9.3.D Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy 2977) (UD 222);
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WNIOSKI ASESORÓW SĄDOWYCH O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO:
12.1. do SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
12.2. do SR w Rzeszowie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.3. SO w Suwałkach M.P. z 2022 r., poz. 1162 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SO w Bydgoszczy M.P. z 2022 r., poz. 1098 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.5. SR w Mogilnie M.P. z 2022 r., poz. 1072 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.6. SR w Szubinie M.P. z 2022 r., poz. 984 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SR w Grudziądzu M.P. z 2022 r., poz. 847 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SR w Częstochowie M.P. z 2022 r., poz. 946 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SR w Myszkowie M.P. z 2022 r., poz. 945 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SR w Gliwicach M.P. z 2022 r., poz. 873 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SO w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 984 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. SR Katowice-Zachód w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 845 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SR w Pszczynie M.P. z 2022 r., poz. 984 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 970 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SR w Kielcach M.P. z 2022 r., poz. 873 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.16. SO w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 1073 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SO w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 1071 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SO w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 1162 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SO w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 984 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SO w Krośnie M.P. z 2022 r., poz. 1280 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SO w Rzeszowie M.P. z 2023 r., poz. 142 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SR w Rzeszowie M.P. z 2022 r., poz. 1089 (7 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SO w Gorzowie Wielkopolskim M.P. z 2022 r., poz. 945 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SR w Koszalinie M.P. z 2022 r., poz. 1089 (1 kandydat na 1 miejsce)
COFNIĘCIE: UCHWAŁA KRS NR 350/2023 Z 13.06.2023 R.;
12.25. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1090 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 844 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 873 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1290 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 945 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.30. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1071 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1089 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1162 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SR w Głogowie M.P. z 2022 r., poz. 1071 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.34. SO w Słupsku M.P. z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SO w Zielonej Górze M.P. z 2018 r., poz. 283 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SR w Przemyślu M.P. z 2022 r., poz. 686 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.37. do SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 686;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 6/2023 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 28-31 marca 2023 r.;
18. Opinia KRS o sędzim Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu w związku z zamiarem Ministra Sprawiedliwości powołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych;
19. Wolne wnioski;