Data wydarzenia: 18-10-22
Data końca wydarzenia: 20-10-22

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 18-20 października 2022 r. (Projekt)
18 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
20 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 18-20 października 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UD 421);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2562);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego,
- zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B629, B630);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (B669);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (B665);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (B690);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (druk sejmowy nr 2627);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 (druk sejmowy nr 2616);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie projektu oceny funkcjonowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170) (OSR ex-post);
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2615);
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego pozbawionego wolności (A480);
4.13. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy;
4.14. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o prokuraturze;
4.15. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wraz z autopoprawką (druk sejmowy nr 2628, 2628-A);
4.16. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta sędziego (B686);
4.17. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 824);
4.18. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
A. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD385);
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ASESORZY DO WSA:
12.1. Asesor do WSA w Białymstoku M.P. z 2022 r., poz. 623 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. Asesor do WSA w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 326 (8 kandydatów na 2 miejsca);
POWOŁANIE ASESORA WSA NA URZĄD SĘDZIEGO WSA:
12.3. do WSA w Gorzowie Wielkopolskim;
WSA:
12.4. WSA w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 698 (9 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.5. SO w Bielsku-Białej M.P. z 2022 r., poz. 593 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.6. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 131;
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.7. NSA Izba Gospodarcza M.P. z 2020 r., poz. 857 ANULOWANE – PREZYDIUM KRS;
12.8. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 142;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od zmiany podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 11/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 26-29 lipca 2022 r.;
17.2. Nr 12/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 30 sierpnia – 2 września 2022 r.;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
7 listopada 2022 r.
21 listopada 2022 r.
5 grudnia 2022 r.
19 grudnia 2022 r.

9 stycznia 2023 r.
16 stycznia 2023 r.
6 lutego 2023 r.
27 lutego 2023 r.
13 marca 2023 r.
27 marca 2023 r.
17 kwietnia 2023 r.
8 maja 2023 r.
15 maja 2023 r.


kolejne posiedzenia plenarne KRS:
8-10 listopada 2022 r.
22-25 listopada 2022 r.
6-9 grudnia 2022 r.
20-23 grudnia 2022 r.

10-13 stycznia 2023 r.
17-20 stycznia 2023 r.
7-10 lutego 2023 r.
28 lutego – 3 marca 2023 r.
14-17 marca 2023 r.
28-31 marca 2023 r.
18-21 kwietnia 2023 r.
9-12 maja 2023 r.
16-19 maja 2023 r.