Data wydarzenia: 29-08-22

 30 sierpnia – godz. 9:00 sala posiedzeń KRS/zdalnie

31 sierpnia – godz. 9:00 sala posiedzeń KRS/zdalnie

1 września – godz. 9:00 sala posiedzeń KRS/zdalnie

2 września – godz. 9:00 sala posiedzeń KRS/zdalnie

 1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 30 sierpnia – 2 września 2022 r.;

 

 1. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;

 

 1. Informacje i komunikaty:

 

 1. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:

 

4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego

 

4.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kuratorach sądowych (druk sejmowy nr 2478)

 

4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji

 

4.4.  Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UC126)

 

4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B639) oraz projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B640)

           

4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B645),

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B644),

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B642),

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B643)

 

4.7. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk senacki nr 774)

 

4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UC123)

 

4.9. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (UC15)

 

4.10. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu odebrania uprawnień do stanu spoczynku byłym członkom Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

 

4.11. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu (B654)

 

4.12. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

 

4.13. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (RD583)

 

4.14. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (druk sejmowy nr 2543)

 

 1. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;

 

 1. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;

 

 1. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji
  i lustracji;

 

 1. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;

 

 1. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:

 

 • do spraw skarg, wniosków i petycji;

 

 • do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;

 

 • do opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:

 - poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2050)

- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD322)

 

 1. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;

 

 1. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;

 

 1. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:

 

POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA URZĄD SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO:

 

 • do SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

 

 • do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 

 • do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie

 

 • do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

 • do SR dla Warszawy-Woli w Warszawie

 

 • do SR w Grodzisku Mazowieckim

 

SĄDY POWSZECHNE:

 

 • SR w Pułtusku M.P. z 2022 r., 143 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SO w Gdańsku M.P. z 2022 r., 361 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SR w Kartuzach M.P. z 2022 r., 361 (3 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SO w Katowicach M.P. z 2022 r., 15 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SR Katowice-Wschód w Katowicach M.P. z 2022 r., 15
  (2 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SR w Pszczynie M.P. z 2021 r., 1139 (3 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SR w Żorach M.P. z 2022 r., 142 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SR w Ostrowcu Świętokrzyskim M.P. z 2021 r., 1065 (2 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SO w Krakowie M.P. z 2022 r., 141 (2 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SO w Krakowie M.P. z 2022 r., 361 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SR w Olkuszu M.P. z 2022 r., 143 (5 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SO w Zamościu M.P. z 2022 r., 15 (3 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SR w Tomaszowie Lubelskim M.P. z 2022 r., 141 (2 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SA w Warszawie M.P. z 2021 r., 830 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SO w Warszawie M.P. z 2022 r., 143 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SO w Warszawie M.P. z 2022 r., 115 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SO w Warszawie M.P. z 2022 r., 361 (3 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2022 r., 142
  (4 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SR w Pruszkowie M.P. z 2022 r., 143 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2021 r., 1147
  (2 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2021 r., 1139 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2022 r., 115 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2021 r., 1089 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie M.P. z 2021 r., 1147
  (2 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SA we Wrocławiu M.P. z 2022 r., 3 (2 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SR w Bolesławcu M.P. z 2022 r., 121 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SR w Jeleniej Górze M.P. z 2022 r., 121 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 • SO w Opolu M.P. z 2022 r., 142 (2 kandydatów na 1 miejsce)

str. 35 Wykazu

 

 • SO we Wrocławiu M.P. z 2022 r., 143 (2 kandydatów na 1 miejsce)

 

 • SO w Warszawie M.P. z 2022 r., 3 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

ZASTRZEŻENIA:

 

 • Asesor do WSA w Kielcach M.P. z 2022, poz. 325

 

POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR

PO LUSTRACJI:

 

do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

 

SĄDY POWSZECHNE:

(uzupełnienie)

 

SO w Krakowie M.P. z 2022 poz. 490 (1 kandydat na 1 miejsce)

 

 1. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

 

 1. Odwołania od zmiany podziału czynności

 

 1. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku 69 usp § 3

 

 1. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku 70 usp

 

 1. Przyjęcie Protokołu

 

 1. Przyjęcie opinii w związku z zamiarem powołania SWSG w Lublinie na Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych

 

 1. Wolne wnioski.

 

 

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:

kolejne posiedzenia plenarne KRS:

12 września 2022 r.

13-16 września 2022 r.

10 października 2022 r.

11-14 października 2022 r.

17 października 2022 r.

18-21 października 2022 r.

7 listopada 2022 r.

8-10 listopada 2022 r.

21 listopada 2022 r.

22-25 listopada 2022 r.

5 grudnia 2022 r.

6-9 grudnia 2022 r.

19 grudnia 2022 r.

20-23 grudnia 2022 r.