Data wydarzenia: 07-06-22
Data końca wydarzenia: 10-06-22

7 czerwca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
8 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 7-10 czerwca 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych oraz szczegółowego trybu i sposobu dokonywania doręczeń pism procesowych na adres do doręczeń elektronicznych (A 436);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 727);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS;
10. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
11. Odwołania od zmiany podziału czynności;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WSA:
12.1. Asesor do WSA w Białymstoku M.P. z 2021 r., poz. 971 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 969 (12 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.3. do SR w Olsztynie;
12.4. do SR w Rybniku;
12.5. do SR w Przemyślu;
SĄDY POWSZECHNE:
12.6. SR w Piotrkowie Trybunalskim M.P. z 2021 r., poz. 1065 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SR w Koninie M.P. z 2021 r., poz. 1085 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SO w Suwałkach M.P. z 2021 r., poz. 1140 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SO w Gdańsku M.P. z 2021 r., poz. 1139 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SA w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 1064 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SA w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 1085 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. SA w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 4 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SA w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 15 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SO w Kaliszu M.P. z 2021 r., poz. 1085 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SO w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 1147 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SO w Koninie M.P. z 2022 r., poz. 4 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SA w Szczecinie M.P. z 2021 r., poz. 1066 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 1064 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SO w Świdnicy M.P. z 2021 r., poz. 1085 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SO w Świdnicy M.P. z 2021 r., poz. 1147 (2 kandydatów na 1 miejsce);
Po SN:
12.21. SA w Gdańsku M.P. z 2021 r., poz. 13 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SA w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 1037 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SA w Katowicach M.P. z 2020 r., poz. 769 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SO w Katowicach M.P. z 2018 r., poz. 274 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SO w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 504 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SA w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 29 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SA w Krakowie M.P. z 2020 r., poz. 622 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SA w Krakowie M.P. z 2018 r., poz. 1085 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SO w Lublinie M.P. z 2020 r., poz. 1036 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SO w Lublinie M.P. z 2019 r., poz. 1144 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SO w Radomiu M.P. z 2021 r., poz. 8 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SO w Radomiu M.P. z 2021 r., poz. 134 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.33. SA w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 360 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.34. SO w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 704 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SO w Zielonej Górze M.P. z 2018 r., poz. 283 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SO w Warszawie M.P. z 2018 r., poz. 291 (2 kandydatów);
12.37. SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2020 r., poz. 28 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.38. WSA w Gdańsku M.P. z 2020 r., poz. 744 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.39. WSA w Łodzi M.P. z 2020 r., poz. 747 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.40. Asesor do WSA w Gdańsku M.P. z 2019 r., poz. 353 (3 kandydatów na 2 miejsca);
12.41. Asesor do WSA w Krakowie M.P. z 2020 r., poz. 659 (3 kandydatów na 1 miejsce);
WZNOWIENIE POSTEPOWANIA:
12.42. SO w Częstochowie M.P. z 2019 r., poz. 1144;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
15. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
16. Przyjęcie Protokołu:
16.1. Nr 7/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 24 i 26 maja 2022 r.;
17. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS: kolejne posiedzenia plenarne KRS:
20 czerwca 2022 r.                         21-24 czerwca 2022 r.
11 lipca 2022 r.                             12-15 lipca 2022 r.
25 lipca 2022 r.                             26-29 lipca 2022 r.
29 sierpnia 2022 r.                        30 sierpnia-2 września 2022 r.
12 września 2022 r.                       13-16 września 2022 r.
10 października 2022 r.                  11-14 października 2022 r.
17 października 2022 r.                 18-21 października 2022 r.
 7 listopada 2022 r.                        8-10 listopada 2022 r.
21 listopada 2022 r.                       22-25 listopada 2022 r.
 5 grudnia 2022 r.                              6-9 grudnia 2022 r.
19 grudnia 2022 r.                        20-23 grudnia 2022 r.

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniach 4-6 lipca 2022 r.