Data wydarzenia: 21-02-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przekazanym przy piśmie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 lutego 2019 r. (znak: DLP. ZLS.0210.20.2019.EK), nie zgłasza uwag do jego treści.

Rada zauważa, że projekt ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów, która weszła w życie z dniem 29 lipca 2018 r. a państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do jej wdrożenia
do dnia 30 lipca 2020 r.