Data wydarzenia: 28-01-20

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk sejmowy nr 178), przekazanym w dniu 20 stycznia 2020 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP-173-17/20), nie zgłasza uwag do projektu.

projekt ustawy