Data wydarzenia: 28-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk sejmowy nr 119), przekazanym w dniu 3 stycznia 2020 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP-173-2/20), zgłasza uwagę w zakresie, w jakim wprowadza on w art. 3 rozwiązanie stojące w sprzeczności z zasadą nieretroaktywności prawa.

projekt ustawy