Data wydarzenia: 17-09-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30 sierpnia 2019 r. (znak: BPU.076.16.2019), opiniuje projekt pozytywnie.

            Krajowa Rada Sądownictwa aprobuje przyjęty przez projektodawcę kierunek zmian, polegający na równomiernym rozłożeniu spraw z zakresu działania Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pomiędzy wojewódzkie sądy administracyjne, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Zaproponowane rozwiązanie legislacyjne zapewni bardziej równomierne obciążenie sprawami tego rodzaju i ochroni przed nadmiernym wpływem spraw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – sądu miejscowo właściwego do rozpoznawania tego spraw (art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.; dalej: p.u.s.a.).

            Rada jednocześnie zauważa, że zaproponowane rozwiązanie pozostaje zbieżne z opinią Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 czerwca 2018 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w którym Rada postulowała rozważenie skorzystania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z uprawnienia z art. 13 § 3 p.u.s.a., dającego możliwość określenia właściwości sądów, które byłyby w stanie rozpoznawać skargi od ostatecznych decyzji konsularnych, wydanych po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wiz, bez uszczerbku dla standardów określonych w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – w miejsce jedynie właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

            Tak samo jak w przytoczonym powyżej stanie prawnym, jak i w ramach obecnie przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie tzw. właściwości rozproszonej sadów administracyjnych, o której mowa w art. 13 § 3 p.u.s.a., jest w pełni uzasadnione z uwagi na prognozowany znaczny wzrost obciążenia wojewódzkich sądów administracyjnych i przyczyni się do realizacji konstytucyjnego prawa do sądu poprzez zagwarantowanie odpowiedniej szybkości postępowania.

Pliki do pobrania: