Data wydarzenia: 17-09-19


w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 września 2019 r. (znak: BPU.076.11.2019), opiniuje projekt pozytywnie.

            Rada w pełni popiera zwiększenie liczby etatów sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Znaczne poszerzenie kognicji tego Sądu w pełni uzasadnia nowelizację rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia liczby stanowisk w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów, a także jest zgodne z wnioskiem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2019 r.

            W 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny miał ogółem do rozpatrzenia 46 608 skarg kasacyjnych (wpłynęło 20 229 skarg kasacyjnych oraz 67 skarg o wznowienie postępowania, a z poprzedniego okresu pozostało do rozpatrzenia 26 379 skarg oraz 27 skarg o wznowienie postępowania). Liczba wniesionych skarg kasacyjnych zwiększyła się o 2483 skargi w porównaniu do 2017 r.[1] Zauważalny jest zatem wzrost obciążenia tego Sądu w ostatnim badanym okresie.

            Zaproponowane rozwiązanie jest również zbieżne z opinią Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 czerwca 2018 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w którym Rada sygnalizowała zwiększające się obciążenie sądownictwa administracyjnego na skutek wprowadzenia możliwości wnoszenia skarg od ostatecznych decyzji konsularnych wydanych po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wiz i pozytywnie odnosiła się do zwiększenia liczby etatów sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

            Powyższe oraz szereg innych rozwiązań ustawowych rozszerzających właściwość rzeczową Naczelnego Sądu Administracyjnego w pełni przemawiają za zwiększeniem o 6 liczby przyznanych temu Sądowi etatów orzeczniczych do 127.

 

[1] Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2018 r. przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (vide http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php)

Pliki do pobrania: