Data wydarzenia: 21-04-23
Data końca wydarzenia: 21-04-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (DLUS-I.4601.17.2023)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (DLUS-I.4601.17.2023), przekazanym w dniu 13 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie zgłasza uwag do projektu.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF