Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy, przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 29 września 2022 r. (znak: SPS-WP.020.259.5.2022), opiniuje projekt negatywnie, do czasu przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych, w szczególności z organizacjami pracodawców. Obowiązek konsultacji w tym zakresie wynika wprost z art. 16 ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2022 r., poz. 97). W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa nie jest celowe ani zasadne odnoszenie się do proponowanej w projekcie zmiany w zakresie unormowania czasu pracy referendarzy sądowych, przynajmniej do czasu zakończenia konsultacji społecznych, gdyż zmiana ta, z uwagi na konieczność równego traktowania w zatrudnieniu, nie może być rozpatrywana w oderwaniu od całości projektu dotyczącego ogółu pracowników.