Data wydarzenia: 17-10-19


w związku ze stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zorganizowanej akcji insynuacji i oskarżeń wobec sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, co następuje:

1. W związku z tzw. aferą hejterską, Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że wszyscy sędziowie (asesorzy) są zobowiązani do postępowania zgodnego ze złożonym ślubowaniem oraz Zasadami Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.

2. Po dokonaniu analizy doniesień medialnych oraz wyjaśnień złożonych na posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, Rada przyjmuje, że nie ujawniono – w dostępnych i analizowanych źródłach – wypowiedzi sędziów-członków KRS, które pozwalałyby na sformułowanie wobec nich zarzutów naruszenia prawa, ślubowania sędziowskiego ani zasad etyki sędziowskiej.

3. Krajowa Rada Sądownictwa uważa za naganne zachowanie sędziego (asesora), który mając uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu naruszającego prawo, ślubowanie sędziowskie lub zasady etyki sędziowskiej przez sędziego (asesora), zawiadamia o tym środki masowego przekazu bez jednoczesnego zawiadomienia organów ścigania.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uważa także za naganne zachowanie sędziego (asesora), który uczestniczy w zorganizowanej akcji insynuacji i fałszywych oskarżeń lub w inny sposób rozpowszechnia nieprawdziwe informacje.

Pliki do pobrania: