Data wydarzenia: 13-04-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, wpisanym do wykazy prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości pod numerem B 617, przekazanym w dniu 7 kwietnia 2022 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLPC-II.4392.15.2021), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt