Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk senacki nr 550), przekazanego w dniu 3 listopada 2021 r. do zaopiniowania, przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Krzysztofa Kwiatkowskiego (znak: BPS.DKS.KU.0401.36.2021), przedmiotowy projekt opiniuje pozytywnie, z zastrzeżeniami.

Krajowa Rada Sądownictwa zgłasza zastrzeżenia w obszarze:

  1. 579 § 3: Sąd opiekuńczy nie przyznaje prawa do kontaktów z dzieckiem osobie, która stosowała przemoc, o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).” – w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa kategoryczna treść reguły zawartej w proponowanym przepisie uniemożliwia uwzględnienie okoliczności danego wypadku, które być może sprzeciwiałyby się wyeliminowaniu kontaktów z dzieckiem osoby uprawnionej. Należy mieć na uwadze nierzadkie przypadki, gdy jeden z rodziców, zmierzający do alienacji rodzicielskiej drugiego rodzica podejmuje działania zmierzające do zdyskredytowania drugiego rodzica, wyeliminowania z życia dziecka. Obowiązująca sąd opiekuńczy zasada działania we wszystkich sprawach opiekuńczych  zgodnie z dobrem dziecka jest wystarczającą gwarancją, że okoliczność stosowania przemocy sąd uwzględni i nada właściwy, adekwatny z dobrem dziecka walor, oraz
  2. w zakresie proponowanego 5821 § 3, który miałby otrzymać brzmienie:

„§ 3. W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 59815, na rzecz funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877), zwanego dalej „funduszem alimentacyjnym” – w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa: ewentualne zagrożenie nakazaniem zapłaty na rzecz Funduszu Alimentacyjnego należałoby powiązać z wprowadzeniem przepisów regulujących udział Funduszu Alimentacyjnego w przedmiotowym postępowaniu.

projekt