Data wydarzenia: 27-05-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (nr w wykazie prac legislacyjnych: UD 187), przekazanym w dniu 29 kwietnia 2021 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DPLUS-I.4602.1.2020),  zgłasza poniższą uwagę redakcyjną do projektu.

            Projektodawca w art. 2 pkt 2 ustawy przewidział zmianę ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) poprzez zastąpienie w zdaniu czwartym § 36 wyrazów „kolegium sądu apelacyjnego” wyrazami „kolegium sądu okręgowego”. Tego rodzaju polecenie nowelizacyjne jest niemożliwe do wykonania z uwagi na systematyzację przepisów ustawy, gdyż zgodnie z § 54 Zasad techniki prawodawczej (załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”; Dz.U. z 2016 r., poz. 283) podstawową jednostką redakcyjną tego rodzaju aktu normatywnego jest artykuł. Tym samym przyjąć można, że przekazany Krajowej Radzie Sądownictwa projekt zawiera
w tym zakresie omyłkę pisarską. Analiza treści w art. 2 pkt 2 ustawy prowadzi do wniosku, że zamysłem Projektodawcy mogła być zmiana brzmienia zdania czwartego w § 2 art. 36 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

            Krajowa Rada Sądownictwa w pozostałym zakresie nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

projekt