Data wydarzenia: 27-05-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia
12 marca 2021 r. (znak: SPS-WP.020.71.5.2021), opiniuje go negatywnie.

            W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa proponowane zmiany nie przyczynią się do poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych. Każdy podstęp, groźba czy zmuszenie niesie za sobą brak jasnej i świadomej zgody drugiej strony czynności seksualnej. Ponadto, Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że opis czynu zaprezentowany w projekcie odbiega od języka użytego w kodeksie karnym i może doprowadzić do powstawania absurdalnych sytuacji, jak np. konieczność wykazania uzyskania takiej zgody. Jednym z głównych celów prawa karnego jest bowiem nie tylko ochrona interesu prawnego pokrzywdzonego, lecz także zapewnienie gwarancji procesowych oskarżonemu. Obecnie istniejąca regulacja prawna wymaga jasnej i świadomej zgody a ponadto jest ujęta, pod kątem prawnym w sposób bardziej właściwy.

            Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, nie ma także potrzeby zmiany prawa w kierunku uznania przestępstwa zgwałcenia za zbrodnię. Obecnie, kodeks karny przewiduje za przestępstwo zgwałcenia karę pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Zatem, sąd orzekający ma możliwość orzeczenia kary surowszej niż ta, która przewidziana jest w dolnych granicach.