Krajowa Rada Sądownictwa, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U z 2021 r. poz. 269 ze zm.) oraz po zapoznaniu się z pismem Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2024 r. (znak: DKO-VI.5080.2.2024), opiniuje pozytywnie zamiar odwołania Pana dr hab. Kamila Zaradkiewicza – sędziego Sądu Najwyższego z funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z uwagi na zrzeczenie się pełnionej funkcji.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka