Podczas zakończonego 10 listopada 2023 r. posiedzenia plenarnego Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadzała konkursy na stanowiska sędziowskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP siedmiu  wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 16 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i cztery wnioski o powołanie
do sądu apelacyjnego, a także jeden wniosek o powołanie asesora WSA na stanowisko sędziego WSA.

Uchwała KRS w obronie nieusuwalności sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła uchwałę w obronie nieusuwalności sędziów. Podkreślono w niej, iż Rada z niepokojem odnotowuje pojawiające się w przestrzeni publicznej postulaty złożenia z urzędu znacznej części sędziów. Niektóre z tych zapowiedzi represji formułowane są lub inspirowane przez samych sędziów. Wypowiedzi takie KRS postrzega w kategoriach nawoływania do łamania Konstytucji, a w szczególności jej art. 180 ust. 1 i art. 178 ust. 1.

Rada podkreśliła, że stoi i stać będzie na straży nieusuwalności sędziów i wyraziła głęboką dezaprobatę wobec wszelkich prób podważania statusu sędziego i naruszania zasad nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej.

Uchwała KRS w sprawie działalności publicznej sędziów w okresie kampanii wyborczej, niedającej się pogodzić z zasadami niezawisłości sędziów

Na podstawie art. 186 ust. 1 oraz art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

KRS wyraziła  dezaprobatę wobec działalności części środowisk sędziowskich w okresie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2023 r. oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym kampanię, wykraczających poza zagadnienia związane z sądownictwem
i jego reformą. Treść tych wystąpień wpisywała się w narrację uczestników sporu politycznego.

Rada stwierdza, że zachowania takie w społecznym odczuciu budzą uzasadnione obawy co do bezstronności sędziów, godząc
w zasadę zaufania obywatela do władzy sądowniczej.

Wyniki lustracji w WSA w Warszawie w związku z orzeczeniem dotyczącym kopalni w Turowie

KRS przyjęła sprawozdanie przedstawione przez zespół przeprowadzający lustrację w WSA w Warszawie w sprawie IV SA/Wa 654/23 w składzie: Sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz – przewodniczący, Sędzia dr Maciej Nawacki, Poseł Arkadiusz Mularczyk. Zespół badał akta sprawy i treść uchwały Kolegium WSA w Warszawie m.in. pod kątem wpływu czynności sądu
na kształtowanie autorytetu i powagi organów wymiaru sprawiedliwości w odbiorze społecznym.

Stwierdzono, iż przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu zabezpieczania metodologia stosowania Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest nieprawidłowa, gdyż pomija nakaz bezstronnego rozważania wszystkich stanowisk uczestników postępowania, zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Dodatkowo przydział spraw w sądach administracyjnych jest w znacznym stopniu oparty na uznaniowości, co nie buduje zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości.

Sprawa budziła liczne kontrowersje, m.in. z uwagi na zagrożenie miejsc pracy, bezpieczeństwo energetyczne kraju -  komunikacja sądu pierwszej instancji nie tłumaczyła rozstrzygnięcia, a tym samym negatywnie wpływała na kształtowanie autorytetu i powagi organów wymiaru sprawiedliwości w odbiorze społecznym.

Opinie i stanowiska Rady
Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie – Regulamin Sądu Najwyższego zaopiniowała go pozytywnie.

KRS pozytywnie zaopiniowała odwołanie Sędziego SN Dariusza Pawłyszcze z funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Sędzia złożył rezygnację z tej funkcji. Rada pozytywnie zaopiniowała też kandydaturę Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach Ryszarda Sadlika na stanowisko Dyrektora KSSiP.

Rada pozytywnie zaopiniowała też projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczący trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informatycznego.

Rada rozpatrzyła także 19 spraw dotyczących wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach.

Członkowie Rady uwzględnili dwa wnioski o stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku, a jeden umorzyli. Rada uwzględniła też wniosek o przeniesienie sędziego w stan spoczynku.

Krajowa Rada Sądownictwa zajęła także stanowisko w sprawie dwóch skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, uznając je za niedopuszczalne.    

W ostatnim dniu posiedzenia KRS uczestniczyli jako goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady przedstawiciele Stowarzyszenia Ławników Polskich, którzy z zainteresowaniem obserwowali obrady.


Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa