Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego 14 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędziego Rafała Baranka ze stanowiska Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach. Rada uznała, że sędzia R. Baranek w sposób rażący nie wywiązał się ze swoich obowiązków służbowych, a dalsze pełnienie przez niego funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

W styczniu 2023 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach zobowiązał Przewodniczącego KRS do przesłania znajdującej się w Radzie pełnej dokumentacji dotyczącej procesu powołania jednego z sędziów Sądu Rejonowego w Gliwicach. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 17 lutego 2023 r. odpowiedział na to wezwanie pismem wraz z załącznikami. Pismo to zostało oznaczone sygnaturą sprawy i stanowiło wykonanie zobowiązania sądu. Przepisy prawa nie precyzują żadnej formy pisma, w którym przedstawia się sądowi żądane dokumenty.

Prezes R. Baranek nie przekazał pisma Przewodniczącego KRS wraz z załącznikami do akt sprawy. W ten sposób naruszył art. 41a § 3 u.s.p. i doprowadził do podjęcia błędnej decyzji procesowej sądu o ukaraniu Przewodniczącego KRS grzywną za niewykonanie zobowiązania do przedstawienia dokumentów.

Ponadto Prezes SR w Gliwicach wprowadził w błąd rzecznika prasowego SO w Gliwicach, podając nieprawdziwe informacje jakoby Przewodniczący KRS nie odpowiedział na pismo sądu z wezwaniem do przesłania dokumentów. To doprowadziło do podania błędnych informacji do publicznej wiadomości.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa