Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa podczas posiedzenia Rady 16 maja br. zdecydowali o nieuwzględnieniu odwołania sędziego Piotra Gąciarka z Sądu Okręgowego w Warszawie od podziału czynności, które zostały mu wyznaczone po tym, jak został przywrócony do orzekania przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Rada nie poparła tym samym stanowiska zespołu KRS zajmującego się rozpatrzeniem odwołania sędziego. Zespół zauważył, że podział czynności sędziego Piotra Gąciarka obejmuje sprawy należące do kompetencji referendarza sądowego albo urzędnika, co nie służy dobru wymiaru sprawiedliwości i nie znajduje uzasadnienia. Dlatego też postanowił rekomendować Radzie przyjęcie stanowiska, w którym zwróci się ona do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o rozważenie zmiany podziału czynności sędziego Gąciarka oraz jego powrotu do orzekania w wydziale karnym pierwszej instancji, ale nie z powodów podanych w odwołaniu, ale ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości. W Sądzie Okręgowym w Warszawie są bowiem zaległości, a postępowanie sędziego Gąciarka, prowadzące do zawieszania postępowań, skutkowało m.in. niemożnością wykonywania kary więzienia wobec osób skazanych.

Sędzia Gąciarek odmawiał orzekania z innymi sędziami, którzy otrzymali rekomendację KRS, nie uznając prawidłowości ich powołania, dlatego zespół KRS sugerował, że sędzia mógłby ograniczyć się do spraw rozpoznawanych w składzie jednego sędziego zawodowego.

W lutym br. media donosiły m.in., iż sędzia Gąciarek odroczył wykonanie kary pozbawienia wolności wobec przestępcy, który obrabował i pobił swą ofiarę. Piotr Gąciarek uzasadniał to faktem, iż wyrok w tej sprawie wydał sędzia, który został powołany po rekomendacji obecnej KRS.

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zdecydował po przywróceniu sędziego Gąciarka do pracy w sądzie o przeniesieniu bez jego zgody z XII Wydziału Karnego do XV Wydziału Wykonywania Orzeczeń, gdzie miał zajmować się decyzjami dotyczącymi wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych oraz egzekucją należności zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa w szeroko rozumianym postępowaniu cywilnym.

W listopadzie 2021 r. sędzia Piotr Gąciarek został odsunięty od orzekania przez Izbę Dyscyplinarną. Powodem była odmowa udziału w składzie orzekającym, w którym zasiadał sędzia nominowany z udziałem obecnej KRS.

Wcześniej sędzia został zawieszony na miesiąc przez ówczesnego prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Piotra Schaba.
W styczniu br. Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła uchwałę Izby Dyscyplinarnej i przywróciła sędziego Piotra Gąciarka do pracy.

Sędzia Gąciarek jest wiceprezesem stołecznego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa