Na zakończonym 10 lutego 2023 r. posiedzeniu plenarnym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa - na wniosek Komisji do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa - debatowali nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (SPS-WP.020.299.5.2022). Podczas dyskusji podkreślano, że projektowane rozwiązania podważają status sędziów powołanych przez Prezydenta RP, są też niezgodne z obowiązującym prawem oraz ze standardami europejskimi. W przedstawionym uzasadnieniu zauważono, że przepisy projektu poselskiego zmierzają do naruszenia konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów i nie można ich pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

Sprawy dyscyplinarne i zawiadomienie do prokuratury
Krajowa Rady Sądownictwa zdecydowała w czasie czterodniowego posiedzenia o skierowaniu do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec sędzi Marzanny Piekarskiej-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z jej wystąpieniem publicznym w grudniu 2022 r.
Wniosek rekomendowała Komisja ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów. Rada zgodziła się z opinią komisji, że zachodzi podejrzenie popełnienia przez sędzię Marzannę Piekarską-Drążek deliktu dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu oraz na działalności publicznej, która nie da się pogodzić z zasadami niezawisłości sędziów i niezależności sądów (art. 107 par. 1 pkt. 4 i 5 usp).

Wykonując uchwałę Prezydium KRS, Przewodniczący Rady sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka złożyła zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego oraz przez nieokreśloną osobę, która dopuściła sędziego do czynności orzeczniczych. Mimo zawieszenia sędzia podejmuje czynności służbowe.

Prace nad Kodeksem Zasad Etyki Sędziów i Asesorów
Rozpoczęły się także prace nad przygotowaniem nowego Kodeksu Zasad Etyki Sędziów i Asesorów Sądowych, o czym poinformował członków Rady Przewodniczący Komisji do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych sędzia Rafał Puchalski.

Komisja budżetowa KRS spotkała się przedstawicielami szczęściu związków i rad zawodowych, które tworzą pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Rozmawiano m.in. o postulatach dotyczących warunków pracy i wynagrodzeń. Będą one także omawiane podczas dalszych prac Komisji.

Konkursy na stanowiska sędziowskie, kryteria oceny kandydatów przez kolegia
Rada rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 13 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądach rejonowych, siedem wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i jednego wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.
W czasie posiedzenia członkowie KRS dyskutowali także o zróżnicowanych kryteriach oceny kandydatów na sędziów i opiniach kolegiów sądów okręgowych, które są przedstawiane Radzie. Podkreślono, że dla oceny kandydatów biorących udział w konkursach szczególnie cenne są uzasadnienia do opinii kolegiów, które przygotowują niektóre sądy. Inne przesyłają KRS jedynie wyniki głosowania. Rozmawiano także o ocenach zawartych w opiniach wizytatorów i o zdarzającym się niedocenianiu doświadczenia orzeczniczego kandydatów.

Ponadto członkowie Rady rozpatrzyli 11 wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, cztery oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, osiem odwołań od zmiany podziału czynności, trzy wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku.
Rada zaopiniowała pięć projektów aktów prawnych, a Prezydium Rady przyjęło siedem stanowisk dotyczących postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Zespół Prasowy
Biura Krajowej Rady Sądownictwa