Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870), przekazanym do zaopiniowania Radzie, przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 13 grudnia 2022 r. (znak: SPS-WP.020.342.4.2022) opiniuje projekt negatywnie, zgłaszając poniższe uwagi.