Data wydarzenia: 21-02-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Data wydarzenia: 21-02-20

Data wydarzenia: 21-02-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego
i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych 

Data wydarzenia: 21-02-20

Data wydarzenia: 20-02-20

Data wydarzenia: 20-02-20