Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 565 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach wojskowych:

 • stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Gdyni;
 • stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym we Wrocławiu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 9 czerwca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 561 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rybniku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomsku.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 558 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Puławach.

przeprowadzonej w dniach 11 maja 2023 r. – 17 maja 2023 r. w związku z uchwałą nr 291/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 maja 2023 r. w przedmiocie przeprowadzenia lustracji powiązanych ze sobą spraw Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego w Olkuszu i Sądu Okręgowego w Częstochowie. Przez Zespół prowadzący lustrację powiązanych spraw w składzie:

Pan Sędzia dr Maciej Nawacki – przewodniczący
Pani Sędzia Katarzyna Chmura
Pan Poseł na Sejm RP Bartosz Kownacki

Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą nr 291/2023 z 11 maja 2023 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) postanowiła zarządzić przeprowadzenie lustracji powiązanych akt spraw V Nsm 456/23, V Opm 101/23, III Opm 85/22, V Opm 47/23, I1RC 1310/16 Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego w Olkuszu i Sądu Okręgowego w Częstochowie w zakresie:
- realizacji czynności sądu zabezpieczających przed utratą życia lub zdrowia, w myśl przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- czynności podejmowanych przez sąd na wniosek Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratora.

Lustracją objęto okres od stycznia 2022 r. do kwietnia 2023 r.
Krajowa Rada Sądownictwa pismem z 11 maja 2023 r. zwróciła się:
- do Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie o udostępnienie Krajowej Radzie Sądownictwa akt sprawy o sygn. akt 1IRC 1310/16;
- do Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie o udostępnienie Krajowej Radzie Sądownictwa akt spraw: sygn. akt V Nsm 456/23, sygn. akt V Opm 101/23, sygn. akt III Opm 85/22, sygn. akt V Opm 47/23.

Zespół przenalizował nadesłane akta oraz dokumenty. W toku prowadzonej lustracji, na wniosek Zespołu, zwrócono się do Prezesa Sadu Rejonowego w Częstochowie o udostępnienie akt spraw o sygn. V Nsm 1622/22 i V Nsm 748/22.

Zespół w ramach czynności lustracyjnych dążył do ustalenia, czy właściwe sądy reagowały adekwatnie do zgłaszanych przez Policję, kuratorów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, nieprawidłowości w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim K. M. Po zapoznaniu się z aktami wszystkich wymienionych powyżej spraw, Zespół ustalił, że w badanym okresie doszło do kilkukrotnej ucieczki małoletniego K. M.: 1 września 2019 r., 25 sierpnia 2022 r., w nocy z 13/14 listopada 2022 r. oraz 5 lutego 2023 r.

W toku postępowania lustracyjnego, w zakresie obejmującym postępowanie przez Sądem Rejonowym w Olkuszu ustalono, co następuje: