Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego w dniach 13-16 września 2022 r. rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie i asesorskie. Rada podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej piętnastu wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądzie powszechnym, trzy wnioski o powołanie na stanowisko sędziego w sądzie wojskowym oraz jeden wniosek o powołanie sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie dwóch asesorów sądowych na stanowisko sędziego sądu rejonowego.
Rada zwróciła się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o mianowanie trzech asesorów sądowych w wojewódzkim sądzie administracyjnym i dwóch asesorów sądowych w sądach powszechnych.

Podczas posiedzenia Rady zostały rozpatrzone także sprawy indywidualne dotyczące:
1. przeniesienia sędziego w stan spoczynku,
2. dwóch oświadczeń sędziów, którzy wyrazili wolę dalszego zajmowania stanowiska po osiągnięciu 65 roku życia.

Rozpatrzenie jednego wniosku sędziego o stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku i jednego zastrzeżenia złożonego przez kandydata w konkursie na stanowisko w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach zostało odroczone.

Rada pochyliła się nad dwoma odwołaniami od zmiany podziału czynności w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Odwołania zostały złożone przez SSA Ewę Grejgatys i SSA Izabelę Leszczyńską - Furtak. Z uwagi na informacje zawarte w piśmie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz w złożonych odwołaniach, a także wynikające z pozostałej dokumentacji zgromadzonej w sprawie, Rada podjęła decyzję o publicznym wysłuchaniu wszystkich uczestników postępowań. Gotowość złożenia wyjaśnień zadeklarował w piśmie Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie - SSA Piotr Schab. Wysłuchanie przed Radą odbędzie się na kolejnym posiedzeniu plenarnym Rady w dniach 11 - 14 października 2022 roku.

Rada zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności.

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła szereg uchwał zawierających stanowiska w sprawach dotyczących postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
- skargi nr 8050/21,
- skargi nr 41335/21,
- skargi nr 35463/21,
- skargi nr 42632/20,
- skargi nr 37483/20,
- skargi nr 18632/22.

Rada zapoznała się z projektem „Rekomendacji w sprawie kryteriów wyboru kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc ogłoszonych”, który przygotował zespół powołany przez Przewodniczącego Rady. Po intensywnej wymianie poglądów, Rada podjęła decyzję o skierowaniu projektu do dalszych prac.

Powołany przez Przewodniczącego Rady zespół do opracowania rozwiązań legislacyjnych, dotyczącego statusu aplikantów KSSiP w okresie od wyboru stanowiska asesorskiego w sądzie rejonowym do czasu mianowania przez Prezydenta RP, bądź podjęcia decyzji o odmowie mianowania, przygotował projekt takich rozwiązań. Sprawa została odroczona na kolejne posiedzenie.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 16-09-22

Data wydarzenia: 15-09-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 13 września 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 873  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 13 września 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 872 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach.