Data wydarzenia: 15-05-24

Data wydarzenia: 14-05-24

Data wydarzenia: 10-05-24

Na zakończonym 10 maja br. posiedzeniu plenarnym członkowie KRS ponownie wysłuchali sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Stanisława Stankiewicza, kandydata do Izby Karnej Sądu Najwyższego w związku z uwzględnieniem przez Sąd Najwyższy odwołania kandydata od uchwały Rady nr 48/2023.

W głosowaniu członkowie Rady poparli kandydaturę Stanisława Stankiewicza na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Izby Karnej. Kandydat zostanie przedstawiony Prezydentowi RP.

Przewodniczący Rady, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka przedstawiła członkom Rady treść pisma Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym informuje o przyjęciu oświadczenia o zrzeczeniu się urzędu sędziego publicznie złożonego przez sędziego WSA Tomasz Szmydta.

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła także decyzję o wniesieniu odwołań od wyroków Sądu Najwyższego Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sądów Dyscyplinarnych na niekorzyść obwinionych, w tym w związku z wątpliwościami konstytucyjnymi, co do prawidłowości powołania rzecznika dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości.

W trakcie posiedzenia Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP jednego wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego oraz dziewięciu wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Trzy konkursy zostały odroczone ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji.

Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się także z siedmioma projektami aktów prawnych i zdecydowała, by dwóch nie opiniować, ponieważ przedmiot regulacji jest poza kompetencjami Rady. Cztery projekty został zaopiniowane pozytywnie, jeden negatywnie. W przypadku pozytywnie zaopiniowanego projektu zmian kodeksu karnego Rada zgłosiła zastrzeżenie dotyczące pozostawienia przez projektodawcę w obrocie prawnym fakultatywności przepisów dotyczących orzekania konfiskaty mienia lub nawiązki.

                                                                                                                                                      Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                      Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 09-05-24