Szanowny Pan
sędzia Kees Sterk
Przewodniczący
Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Szanowny Panie Przewodniczący,
Z prawdziwą przykrością odebraliśmy Pański list z 22 kwietnia 2020 r. zawiadamiający o planach wykluczenia KRS z ENCJ. Zmuszeni jesteśmy z żalem stwierdzić, że przedstawiono nam zarzuty mają charakter ogólnikowy, nie wskazują na jakiekolwiek konkretne działania, w których KRS sprzeniewierzyłby się zasadom swojej niezależności oraz stanowią w istocie zarzut wobec władzy ustawodawczej o wydanie określonych aktów prawnych, a wobec KRS – że tych aktów prawa przestrzega.

W związku z pojawiającymi się publicznymi wypowiedziami dotyczącymi pracy Krajowej Rady Sądownictwa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, uprzejmie informuję, że:
1. Posiedzenie KRS zwołane na 10-13 marca 2020 r. zostało przerwane 12 marca 2020 r. z uwagi na ówczesne rekomendacje organów państwa w związku z zagrożeniem epidemicznym.
2. Z uwagi na brak przepisów umożliwiających prowadzenie zdalnych posiedzeń KRS, z przyczyn prawnych, posiedzenia plenarne Rady nie są organizowane. Powierzchnia i struktura sali posiedzeń nie pozwala na przebywanie w niej jednocześnie więcej niż 12 osób (w tym protokolanta i sekretarza) – z zachowaniem niezbędnych odległości między obecnymi, a zatem nie ma możliwości osiągnięcia kworum, przy zachowaniu aktualnych wymogów sanitarnych i zdrowego rozsądku. Należy pamiętać, że wszyscy członkowie Rady muszą mieć możliwość udziału w posiedzeniu KRS, a nie tylko ich minimalna liczba.
3. W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. KRS rozpoznała w trybie obiegowym 21 spraw indywidualnych, dotyczących przeniesienia w stan spoczynku lub innych spraw, które ze względu na swój charakter mogły być rozpoznane w takim trybie. Kolejne sprawy tego typu będą rozpoznawane w maju.
4. Przepis umożliwiający przeprowadzenie posiedzenia także w trybie zdalnym wejdzie w życie dopiero 30 maja 2020 r. Członkowie Rady byli informowani w kwietniu oraz w pierwszym tygodniu maja o ramowym planie prac Rady w najbliższych miesiącach, w tym o terminach posiedzeń oraz o planie zorganizowania posiedzenia w pierwszych dniach czerwca, m.in., w celu zapoznania się z zasadami pracy zdalnej. W nawiązaniu do tych informacji, Przewodniczący Rady postanowił wznowić posiedzenie KRS przerwane 12 marca 2020 r. i kontynuować je w dniach 8-9 czerwca 2020 r.
5. Wbrew informacjom podawanym przez media, do dzisiaj do Rady nie wpłynął wniosek grupy co najmniej 1/3 członków KRS o zwołanie posiedzenia, który zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu KRS wymaga formy pisemnej. Należy przypomnieć, że w razie złożenia takiego wniosku w trybie przewidzianym przez prawo, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w ciągu trzydziestu dni od dnia jego złożenia.

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 24 kwietnia 2020 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 21-24 kwietnia br. nie odbędzie się.