W związku z zakończeniem przez Pana Wiesława Johanna – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – sprawowania funkcji przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowej Radzie Sądownictwa z dniem 25 stycznia 2024 roku, Krajowa Rada Sądownictwa wyraża uznanie oraz podziękowania za Jego długoletnią służbę i zaangażowanie na rzecz Rady.

UZASADNIENIE
Pan Wiesław Johann – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2015–2024. W skład Rady został powołany z dniem 30 września 2015 roku jako przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 27 kwietnia 2018 roku do 24 maja 2022 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, kierując jej pracami. Z dniem 25 stycznia 2024 roku został odwołany z funkcji przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie.

Przez cały okres działalności w Krajowej Radzie Sądownictwa Pan sędzia Wiesław Johann aktywnie działał na jej rzecz, wyróżniając się pracowitością i zaangażowaniem. Wyrazem zaufania Rady wobec Pana sędziego było między innymi powierzenie Mu koordynowania wpływających do Rady skarg, wniosków i petycji, a także reprezentowania Rady na uroczystościach zakończenia aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz wręczania przez Prezydenta nominacji sędziowskich i asesorskich.

Z racji posiadania głębokiej wiedzy prawniczej, wieloletniego i zróżnicowanego doświadczenia zawodowego, a także znajomości zagadnień dotyczących sądownictwa, Jego udział w pracach Krajowej Rady Sądownictwa przyczyniał się do podejmowania kluczowych decyzji, które miały istotny wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Współpraca z Panem sędzią Wiesławem Johannem była także dla członków Rady źródłem inspiracji podczas dyskusji nad najważniejszymi sprawami dotyczącymi polskiego sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa z głębokim szacunkiem składa podziękowania Panu sędziemu Wiesławowi Johannowi za długoletnią służbę i zaangażowanie na rzecz Krajowej Rady Sądownictwa.

1/ Sędzia Krystyna Morawa-Fryźlewicz pozostaje sędzią w stanie czynnym, gdyż nie osiągnęła przewidzianego ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych wieku przechodzenia w stan spoczynku – 65 lat.

2/ Wydane w jej sprawie zabezpieczenie, dotyczące jej wniosku o cofnięcie decyzji o przejściu w stan spoczynku, jest skuteczne.

3/ Działania i interpretacje przez Ministra Sprawiedliwości przepisów, ukierunkowane na zanegowanie statusu sędzi Morawy-Fryźlewicz, nie mają skutku prawnego i nie mogą stanowić przeszkody w pełnieniu przez nią służby, w tym jako członka Krajowej Rady Sądownictwa.

4/ Uwadze Ministra Sprawiedliwości umknął też wyrok ETPC z 24 października 2023 r. – Pająk i inni przeciwko Polsce – w którym Trybunał uznał m.in., iż doszło do złamania zakazu dyskryminacji sędzi ze względu na zróżnicowane reguły przechodzenia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn (art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 8 Konwencji – prawo do życia prywatnego).

 
                                                                                                                                                                                                                 Rzecznik prasowy
                                                                                                                                                                                                                 Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 lutego - 1 marca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 lutego - 1 marca 2024 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie ponownego rozpatrzenia postępowania o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 lutego - 1 marca 2024 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie ponownego rozpatrzenia oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska: