Data wydarzenia: 24-07-24

Data wydarzenia: 23-06-24

wtorek 23 lipca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
środa 24 lipca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
czwartek 25 lipca – PRZERWA
piątek 26 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 23-24 i 26 lipca 2024 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (przedstawiciel wnioskodawców poseł Paweł Śliz);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (przedstawiciel wnioskodawców poseł Tomasz Zimoch);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (UD30);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (B823);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych RP, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy prawo o ruchu drogowym (UD13);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt;
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej (UC55);

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5 w zw. z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, stwierdza, co następuje:

1.   W związku z informacją Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury adw. Piotra Girdwoynia z dnia 12 lipca 2024 roku o faktycznym wyłączeniu z grona wykładowców KSSiP:
- sędziów powołanych na stanowisko sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa po 6 marca 2018 roku;
- osób składających podpisy na listach poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa;

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stanowczo sprzeciwia się wprowadzaniu dyskryminacyjnych metod wyłączania sędziów od prowadzenia zajęć w KSSiP w oparciu o kryteria światopoglądowe i związane z udziałem w legalnych, zgodnych z obowiązującym prawem procedurach powołania na stanowisko sędziowskie i wyboru sędziów w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzja Dyrektora KSSiP z 12 lipca 2024 r. rażąco narusza obowiązujące reguły rekrutacji wykładowców Szkoły, pomijając wiążące stanowisko Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wyrażone w uchwale 17/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dotychczasowe reguły kwalifikacji wykładowców dopuszczały wyłącznie merytoryczną ocenę ich dorobku naukowego i zawodowego, wyłączały natomiast dyskryminację z jakichkolwiek przyczyn.

2.  W ocenie Prezydium Rady informacja Dyrektora KSSiP adw. Piotra Girdwoynia zawierająca w sposób oczywisty nieprawdziwe, motywowane politycznie treści pomawiające grupę około 3 000 sędziów o „przyczynienie się do destrukcji wymiaru sprawiedliwości i kryzysu państwa prawa”, o „działania antypraworządnościowe”, stanowi bezpośrednią dyskryminację z powodów światopoglądowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2023 r. poz. 970 ze zm.), narusza zakaz dyskryminacji w podejmowaniu działalności zawodowej stanowiony art. 8 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy. Już z tytułu samej rażącej dyskryminacji pokrzywdzonym wykładowcom-sędziom przysługują roszczenia odszkodowawcze.

3.  Podkreślenie wymaga, iż dyskryminacja wykładowców, ich dobór w oparciu o określony światopogląd stanowi również o naruszeniu wymaganego standardu nauczania aplikantów, drastycznym obniżeniu jakości nauczania i kształtowaniu niewłaściwych postaw etycznych u aplikantów KSSiP

4.  Z powyższy względów Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stoi na stanowisku, iż zachodzi pilna potrzeba zmiany na stanowisku Dyrektora KSSiP, gdyż postawa adw. Piotra Girdwoynia świadczy o całkowitej negacji zasad obowiązujących w demokratycznym państwie prawnym i może przyczynić się do drastycznego spadku poziomu zajęć w Szkole oraz kształtować niewłaściwe postawy etyczne u aplikantów KSSiP.

5. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wzywa adw. Piotra Girdwoynia do złożenia natychmiastowej rezygnacji z pełnionej funkcji, zaś Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara do odwołania wymienionego z funkcji dyrektora KSSiP po wyczerpaniu procedury przewidzianej w art. 12 ust. 5a ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2022 r. poz. 217 ze zm.).

                                                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                                                               Krajowej Rady Sądownictwa
                                                                                                                                               sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

Na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa – organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – przypomina, że sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie za działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 107 § 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych). Art. 107 § 3 ustawy wyłącza odpowiedzialność sędziego za orzeczenie sądowe wydane z jego udziałem, jeśli obarczone jest błędem w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego lub oceny dowodów, ale nie oznacza to, że sędzia podejmując określone działania w ramach stosunku służbowego, a w szczególności pozaorzecznicze, może świadomie negować skuteczność decyzji organów konstytucyjnych, z których wynikają dla jednostek określone uprawnienia.

Krajowa Rada Sądownictwa będzie w każdym przypadku reagować na zawiadomienia dotyczące nierespektowania przez sędziów orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego albo uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, których skutkiem będzie pozbawienie jednostki praw wynikających z tych decyzji, żądając wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.
                                                                                                     

                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                      Krajowej Rady Sądownictwa
                                                                                                      sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka