Krajowa Rada Sądownictwa – jeden z wnioskodawców do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy okołobudżetowej na rok 2023, dotyczącej ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziów - wystąpiła w obronie kompromisu zawartego w 2009 r. pod auspicjami Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kompromis ten wprowadził do systemu prawa obiektywny mechanizm kształtowania wynagrodzeń sędziów.

Podczas rozprawy przed Trybunałem Rada była reprezentowana przez członków Prezydium KRS – Sędziów Annę Dalkowską
i Macieja Nawackiego.

Trybunał Konstytucyjny w wydanym 8 listopada br. orzeczeniu w sprawie K 1/23 przychylił się do stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa, a także wniosków I Prezesa SN oraz Prezesa NSA, potwierdzając iż zapisy artykułów 7, 8 i 9 ustawy okołobudżetowej zawierają arbitralny mechanizm ustalania wynagrodzeń, który jest niedopuszczalny w polskim systemie prawnym.

Ponadto elementem sporu przed Trybunałem był zarzut podniesiony przez Rzecznika Praw Obywatelskich co do rzekomego braku legitymacji Krajowej Rady Sądownictwa do występowania w obronie niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego
i niezależności Trybunału.

Zarzut ten nie został podzielony przez skład orzekający TK, co oznacza, iż KRS może występować także w obronie niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz niezależności Trybunału, a w szczególności – nieusuwalności sędziów TK.

Rzecznik prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 08-11-23

Data wydarzenia: 08-11-23
Data końca wydarzenia: 08-11-23

Krajowa Rada Sądownictwa, na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stojąc na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, z niepokojem odnotowuje pojawiające się w przestrzeni publicznej postulaty złożenia z urzędu znacznej części sędziów. Niektóre z tych zapowiedzi represji formułowane są bądź inspirowane przez samych sędziów. Wypowiedzi takie Krajowa Rada Sądownictwa postrzega w kategoriach nawoływania do łamania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności jej art. 180 ust. 1 i art. 178 ust. 1.

Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że nieusuwalność sędziego stanowi fundamentalną gwarancję niezawisłości sędziowskiej, będącej podstawową zasadą demokratycznych państw prawa.

Niezawiśli sędziowie i niezależne sądy gwarantują bezstronne rozstrzyganie spraw. Sędzia może wymierzać sprawiedliwość pod warunkiem, że nie zastanawia się, czy wydawane przez niego wyroki spodobają się tym, którzy mogą go odwołać lub zakwestionować jego prawa i obowiązek orzekania.

Sędziowie mają obowiązek zachować apolityczność, bo tylko wówczas piastować mogą wysoką pozycję bezstronnego arbitra i cieszyć się szacunkiem społeczeństwa. Winni trwać przy pełnieniu swej służby niezależnie od zmian władzy ustawodawczej i wykonawczej, właściwych przecież wszelkim demokratycznym ustrojom nowoczesnych państw. Zmiany takie nie mogą pociągać za sobą usuwania wbrew Konstytucji sędziów z zawodu. Grozi to anarchią i chaosem w Państwie, które jest naszym dobrem wspólnym.

Krajowa Rada Sądownictwa jako konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że stoi i stać będzie na straży nieusuwalności sędziów, i wyraża głęboką dezaprobatę wobec wszelkich prób podważania statusu sędziego i naruszania zasad nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej.
                                                                                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                                                                                         Krajowej Rady Sądownictwa
                                                                                                                                                                         sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 8 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1210 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Działdowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Data wydarzenia: 07-11-23