Data wydarzenia: 27-10-20

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazanego przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2020 r. (znak: BPU.076.19.2020), opiniuje projekt pozytywnie.
Krajowa Rada Sądownictwa aprobuje przyjęty przez projektodawcę kierunek zmian, polegający na równomiernym rozłożeniu spraw z zakresu działania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pomiędzy wojewódzkie sądy administracyjne, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje. Zaproponowane rozwiązanie legislacyjne są celowe i przyczynią się do realizacji konstytucyjnego prawa do sądu, poprzez zagwarantowanie odpowiedniej szybkości postępowania sądowoadministracyjnego oraz zapewnią bardziej równomierne obciążenie sądów sprawami tego rodzaju.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 30 września 2020 r. (znak: DLPK-II.401.4.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.