ponaglająca Prezesa Rady Ministrów w zakresie ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie o sygn. U 1/24

Na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa – organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – na podstawie art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ponagla Prezesa Rady Ministrów do wykonania ciążącego na nim na mocy art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) obowiązku niezwłocznego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie o sygn. U 1/24.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Ogłoszenie orzeczeń zarządza w oparciu o przepis art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) Prezes Trybunału.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wydaje Dziennik Ustaw i Monitor Polski, jest tym samym, w procesie ogłaszania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, organem wykonującym zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

W sprawie o sygn. U 1/24 Trybunał Konstytucyjny 16 maja 2024 r. ogłosił wyrok, kończąc postępowanie, w którym wnioskodawcą była Krajowa Rada Sądownictwa. Wyrok ten do tej pory nie został zamieszczony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowej Radzie Sądownictwa, jako stronie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, posiadającej interes prawny w zakończeniu procedury ogłoszenia wyroku, przysługuje tym samym w oparciu o przepis art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego prawo skierowania ponaglenia do Prezesa Rady Ministrów o wykonanie ciążącego na tym organie obowiązku.

                                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                                   Krajowej Rady Sądownictwa
                                                                                                                   sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

w sprawie bezprawnego i siłowego zamachu Prokuratury i Policji na siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 3 lipca 2024 r. oraz wywierania wpływu na działania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej

1. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa – organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – stwierdza, że siłowe działania Prokuratury oraz Policji mające miejsce w dniu 3 lipca 2024 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadzone zostały wbrew przepisom prawa i z naruszeniem wszystkich fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa. Doprowadziły one do naruszenia samodzielności, niezależności i autonomii Krajowej Rady Sądownictwa, a w konsekwencji do naruszenia konstytucyjnego porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, zasady legalizmu i odrębności władz, a także niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów oraz prawa obywatela do skutecznej ochrony sądowej.

2. Krajowa Rada Sądownictwa jako konstytucyjny organ państwa wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Prokuratury i Policji i apeluje do wszystkich organów państwa, organów Unii Europejskiej, Rady Europy, ministrów sprawiedliwości oraz wszystkich podmiotów stojących na straży niezależności sądownictwa o podjęcie działań mających na celu ochronę samodzielności i niezależności Krajowej Rady Sądownictwa będącej konstytucyjnym organem państwa i gwarantem niezależności sądów i równowagi władz oraz do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

3. Inspirowane wyłącznie politycznie działania Prokuratury i Policji z dnia 3 lipca 2024 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa stanowią bezprecedensowy w Polsce i w Europie zamach na konstytucyjny organ państwa, będący jaskrawym przykładem naruszenia zasady praworządności i równowagi władz, oraz pozostają w sprzeczności z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.

4. Zamach na siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa grupy kilkudziesięciu uzbrojonych policjantów pod kierownictwem prokuratora, będącego bezpośrednim podległym Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, i niszczenie mienia państwowego pod pretekstem wykonywania czynności procesowych stanowią zaprzeczenie zasady demokratycznego państwa prawa.

5. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wskazuje, że w czasie czynności doszło do naruszenia szeregu przepisów procedury karnej, a mianowicie:

1) art. 222 § 1 k.p.k. – przez to, że wkroczono do siedziby Rady bez uprzedniego poinformowania kierownika tej instytucji państwowej – Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa o zamiarze przeszukania pomieszczeń należących do niej;

2) art. 224 § 1 k.p.k. – przez to, że nie dopełniono obowiązku uprzedniego zwrócenia się do dysponenta dokumentów – rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba o dobrowolne ich wydanie i siłowo zniszczono urządzenia zabezpieczające m.in. dokumenty zawierające dane wrażliwe dotyczące sędziów;

3) art. 224 § 2 k.p.k. – przez to, że odmówiono dopuszczenia do udziału w przeszukaniu osób postronnych, wskazanych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, i siłowo usunięto przedstawicieli mediów, co uniemożliwiło społeczną kontrolę nielegalnych działań władzy wykonawczej.

6. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów, których strażnikiem jest Krajowa Rada Sądownictwa, stanowi integralny element sądzenia na poziomie krajowym, europejskim i światowym. Ma ona fundamentalne znaczenie jako jedna z przesłanek gwarantujących realizację prawa obywatela do skutecznej ochrony sądowej.

7. Krajowa Rada Sądownictwa, powołana po raz pierwszy w Polsce po upadku reżimu komunistycznego, jest gwarantem realizacji prawa obywatela do sądu bezstronnego i niezależnego. Wprowadzony w Polsce w 2018 r. demokratyczny model wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przez obywateli za pośrednictwem Sejmu stanowi gwarancję realizacji zasady demokratycznego państwa prawa i udziału obywateli w kształtowaniu wszystkich władz państwa, w tym także władzy sądowniczej.

8. Zamach organów władzy wykonawczej na samodzielność, niezależność i autonomię Krajowej Rady Sądownictwa to zamach na niezależność sądów i niezawisłość sędziów i zamach na podstawowe prawa obywatelskie, tj. prawo obywatela do sądu.
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa
                                                                                                                                           Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

w sprawie powołania przez Ministra Sprawiedliwości Rzecznika Dyscyplinarnego ad hoc do zbadania zarzutów przeciwko sędziom-członkom Krajowej Rady Sądownictwa obecnej i poprzedniej kadencji

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, będącej konstytucyjnej organem Rzeczypospolitej Polskiej, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań Ministra Sprawiedliwości w związku z powołaniem Rzecznika Dyscyplinarnego ad hoc do zbadania zarzutów przeciwko sędziom-członkom Krajowej Rady Sądownictwa obecnej i poprzedniej kadencji.

W związku z zawiadomieniem SSP Iustitia Minister Sprawiedliwości powołał specjalnego rzecznika dyscyplinarnego do zbadania zarzutów, że obecni i byli członkowie KRS dopuścili się przewinień dyscyplinarnych, a nawet przestępstw, przez sam fakt kandydowania do Rady w wyborach zarządzonych przez Marszałka Sejmu na podstawie nadal obowiązującej ustawy. W świetle komunikatu Ministra Sprawiedliwości podstawą do zakwalifikowania czynności przewidzianych obowiązującym prawem jako deliktu dyscyplinarnego, a nawet przestępstwa, ma być niezgodność ustawy o KRS z Konstytucją w zakresie wyboru 15 członków-sędziów przez Sejm.

Teza o niezgodności ustawy o KRS z Konstytucją jest tylko opinią części prawników, fundamentalną zasadą prawa jest zasada wyrażona w art. 42 ust. 1 Konstytucji „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”.

Członkowie KRS, kandydując do KRS, nie tylko nie mogli popełnić przestępstwa, lecz swoją postawą umożliwili powołanie Krajowej Rady Sądownictwa, której funkcjonowanie jest wymagane przez Konstytucję. W obecnym stanie prawnym nie jest możliwy wybór do Rady 15 sędziów inaczej niż przez Sejm.

Celem SSP Iustitia jest zastraszenie sędziów i wywołanie efektu mrożącego po to, aby w przyszłości nikt z odpowiednimi kwalifikacjami nie odważył się podjąć obowiązków wynikających z ustawy nieakceptowanej przez część środowisk prawniczych. Minister Adam Bodnar powołując specjalnego rzecznika dyscyplinarnego zaakceptował ten cel zastraszenia prawników i ograniczenia władzy ustawodawczej w przyszłości.

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zobowiązuje Przewodniczącego Rady do złożenia zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa z art. 128 k.k. przez Ministra Sprawiedliwości, jego współpracowników oraz sędziego, który wyraził zgodę na objęcie funkcji Rzecznika ad hoc oraz z art. 238 k.k. wobec osób, które podpisały zawiadomienie złożone w imieniu SSP Iustitia o niepopełnionym przestępstwie.

                                                                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                                                                          Krajowej Rady Sądownictwa
                                                                                                                                                          sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

dotyczące opiniowania kandydatów, którym Minister Sprawiedliwości zamierza powierzyć obowiązki sędziów dyscyplinarnych na sześcioletnią kadencję

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334 ze zm.) oraz art. 39b § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2250), przedstawił Krajowej Radzie Sądownictwa do zaopiniowania listę sędziów, którym zamierza powierzyć obowiązki sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych oraz wojskowych sądach okręgowych.
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w trosce o to, aby sądownictwo dyscyplinarne sędziów spełniało najwyższe standardy i było powoływane w transparentnym procesie uważa, że proces ten powinien mieć charakter publiczny, a o kandydatach winni mieć możliwość wypowiedzieć się zarówno sędziowie, przedstawiciele innych zawodów prawniczych, jak i pozostali obywatele.

W związku z powyższym Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zwraca się do wszystkich obywateli o wskazanie Radzie ewentualnych przeszkód do pełnienia przez niżej wskazanych sędziów obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego, w szczególności zachowań wskazujących na brak bezstronności albo innych znanych im zachowań, które nie licują z godnością sędziego.

Lista sędziów przedstawionych do zaopiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa, którym Minister Sprawiedliwości zamierza powierzyć obowiązki sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych oraz wojskowych sądach okręgowych:

 W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku:
1. Małkiński Dariusz – sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
2. Brysiewicz Beata – sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,

Data wydarzenia: 28-06-24