Konkursy na stanowiska sędziowskie, sprawy indywidualne
Podczas zakończonego 23 czerwca br. czterodniowego posiedzenia plenarnego Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadziła konkursy na stanowiska sędziowskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 16 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 13 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i jeden wniosek o powołanie do sądu apelacyjnego. Członkowie Rady zaopiniowali także pozytywnie dwa wnioski asesorów o przekształcenie ich stanowisk w stanowiska sędziego sądu rejonowego. Rozstrzygnięcie trzech konkursów zostało odroczone z powodu konieczności uzupełnienia materiałów lub też wysłuchania kandydatów. Rada rozpatrzyła także sprawy indywidualne dotyczące dziewięciu wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, cztery oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, jednego wniosku o przeniesienie sędziego w stan spoczynku i pięciu wniosków o stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku.
Rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę ppłk Przemysława Suszczewicza, sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu, na stanowisko Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych.

Prace Komisji
Na posiedzeniu plenarnym zostały przedstawione informacje o toczących się w komisjach sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych, do której wpłynęły cztery sprawy. Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji poinformowała o rozpoznaniu 19 spraw.
Na wniosek Komisji odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła wnieść odwołanie od wyroków Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi w sprawach dwójki sędziów – Piotra Nowaka z Sądu Rejonowego w Bełchatowie i Małgorzaty Kałuży z Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Sędziowie ci w liście do OBWE – zdaniem Komisji do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych KRS – zakwestionowali de facto status sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, powołanych przez Prezydenta RP. Oboje zostali jednak przez Sąd Dyscyplinarny przy SA w Łodzi uniewinnieni.

Akty prawne
Rada zaopiniowała także sześć projektów aktów prawnych z jedną ważną uwagą dotyczącą projektu zmian w Kodeksie cywilnym. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, rezygnacja z wymogu złożenia egzaminu zawodowego dla stanowiska referendarza sądowego może obniżyć poziom tej kadry. Wymóg złożenia egzaminu zawodowego daje większą gwarancję, że osoba ubiegająca się o to stanowisko ma odpowiednią wiedzę i umiejętności. Dzięki temu referendarz sądowy będzie wykonywać obowiązki w sposób profesjonalny i rzetelny.
Rada przyjęła stanowisko dotyczące pracy zespołów oraz udziału w posiedzeniach plenarnych w trybie zdalnym w związku ze zniesieniem od 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego. Zniesienie tego stanu nie wymaga zmiany § 27 Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa, którego podstawą jest art. 22 ustawy o KRS. Ustawa ta nie zakazuje zdalnego udziału w posiedzeniach plenarnych KRS.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 22-06-23

Data wydarzenia: 21-06-23

W związku z artykułem „Podpadł szefowej KRS. Traci stanowisko.", opublikowanym 16 czerwca 2023 r. na stronie wiadomości.onet.pl, w którym sugeruje się, że „prawdziwym powodem” poparcia przez Krajową Radę Sądownictwa wniosku Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o odwołanie sędziego Rafała Baranka ze stanowiska Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach są przesłanki pozamerytoryczne, informujemy, że podstawą decyzji podjętej przez członków Rady, wbrew sugestiom sędziego Rafała Baranka, było naruszenie przez sędziego art. 41a§ 3 u.s.p. Ponadto sugestie, jakoby Przewodniczący KRS domagał się od prezesa sądu wyciagnięcia konsekwencji służbowych wobec sędziego Strumińskiego, nie znajdują potwierdzenia w treści pisma wystosowanego do Prezesa SR w Gliwicach.
Pismo Przewodniczącego KRS było oznaczone sygnaturą sprawy i wskazywało na załączone dokumenty żądane przez sąd jako dowód w sprawie. Stanowiło więc wykonanie polecenia sądu i powinno podlegać przedłożeniu do akt sprawy wraz z załącznikami. Okoliczność, iż w części nagłówkowej wskazany był Prezes Sądu nie może stanowić pretekstu do zatrzymania dokumentów dowodowych przez prezesa. To stworzyło fałszywe przekonanie sądu, że Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa nie zastosował się do wezwania, zwłaszcza że, co należy wyraźnie podkreślić, przepisy prawa nie precyzują żadnej formy pisma, w którym przedstawia się sądowi żądane dokumenty.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 20-06-23