Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 424 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Krajowa Rada Sądownictwa jako organ konstytucyjny, stojący na straży niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, po zapoznaniu się z wystąpieniami przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w trakcie odbywającego się w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. XXIX Zebrania Delegatów stwierdza, że działalność stowarzyszenia przekracza zakreślone normą art. 178 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia, stanowiące, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Działalność części członków Stowarzyszenia „Iustitia”, którzy jako „sukces” określają doprowadzenie do destabilizacji państwa polskiego oraz wzywają organy instytucji unijnych do wdrażania wobec państwa polskiego procedur naruszeniowych i nakładania kar finansowych stanowi nie tylko zagrożenie dla obywateli, ale jest też przykładem niedopuszczalnej i sprzecznej ze statutem stowarzyszenia działalności politycznej, identycznej z działalnością typową dla partii politycznych.

Krajowa Rada Sądownictwa wzywa sędziów, członków Stowarzyszenia, do zdystansowania się od sprzecznych z prawem zachowań jego kierownictwa.


Na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 kwietna 2023 roku Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 35 §3 ustawy o Sądzie Najwyższym w zakresie, w jakim mówi on o:
- uprawnieniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczenia sędziego tego sądu, bez jego zgody, do udziału w rozpoznaniu określonej sprawy w innej izbie SN;
- uprawnieniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczenia sędziego bez jego zgody do orzekania w innej izbie SN na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku.

Przepis ten nie przewiduje żadnych kryteriów wyboru sędziego ani limitu przydzielanych sędziemu spraw. Nie wyklucza ponadto corocznego wyznaczania sędziego do orzekania przez 6 miesięcy w innej izbie SN bez zgody tego sędziego.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, artykuł 35 §3 ustawy o SN jest niezgodny z art. 178 ust. 1 oraz art. 178 ust. 1 w związku z art. 180 ust. 2, w związku z art. 2 Konstytucji RP i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Według Krajowej Rady Sądownictwa, aby Sąd Najwyższy mógł skutecznie spełniać swoje zadania nadzoru nad orzecznictwem sądów powszechnych i wojskowych, sędziowie muszą posiadać wysoką specjalizację prawniczą i utrzymywać ją na odpowiednim poziomie. Wymaga to utrzymania zasady stabilizacji urzędu sędziowskiego, by żaden z sędziów Sądu Najwyższego nie był kierowany do wykonywania czynności w izbie innej niż ta określona w obwieszczeniu o naborze na konkretne stanowisko sędziowskie.

Jeśli przeniesienie sędziego do innej izby jest konieczne, powinno to odbyć się w sposób przejrzysty i za zgodą samego sędziego. W ten sposób zostanie zachowany jego autorytet i niezależność, a zaufanie do państwa i jego instytucji będzie wzmocnione.

Zasada nieprzenoszalności sędziego nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczana, jednak tylko w sposób ściśle określony. Te granice wyznacza Konstytucja RP.
Mówi ona o dwóch rodzajach przeniesienia sędziego: przeniesienie wbrew woli sędziego w przypadkach określonych w ustawie oraz takim, które ma źródło w reorganizacji struktury sądownictwa.   

Zespół prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 20-04-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 421 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.