W związku z artykułem „Podpadł szefowej KRS. Traci stanowisko.", opublikowanym 16 czerwca 2023 r. na stronie wiadomości.onet.pl, w którym sugeruje się, że „prawdziwym powodem” poparcia przez Krajową Radę Sądownictwa wniosku Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o odwołanie sędziego Rafała Baranka ze stanowiska Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach są przesłanki pozamerytoryczne, informujemy, że podstawą decyzji podjętej przez członków Rady, wbrew sugestiom sędziego Rafała Baranka, było naruszenie przez sędziego art. 41a§ 3 u.s.p. Ponadto sugestie, jakoby Przewodniczący KRS domagał się od prezesa sądu wyciagnięcia konsekwencji służbowych wobec sędziego Strumińskiego, nie znajdują potwierdzenia w treści pisma wystosowanego do Prezesa SR w Gliwicach.
Pismo Przewodniczącego KRS było oznaczone sygnaturą sprawy i wskazywało na załączone dokumenty żądane przez sąd jako dowód w sprawie. Stanowiło więc wykonanie polecenia sądu i powinno podlegać przedłożeniu do akt sprawy wraz z załącznikami. Okoliczność, iż w części nagłówkowej wskazany był Prezes Sądu nie może stanowić pretekstu do zatrzymania dokumentów dowodowych przez prezesa. To stworzyło fałszywe przekonanie sądu, że Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa nie zastosował się do wezwania, zwłaszcza że, co należy wyraźnie podkreślić, przepisy prawa nie precyzują żadnej formy pisma, w którym przedstawia się sądowi żądane dokumenty.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 20-06-23

Data wydarzenia: 16-06-23

Na zakończonym 16 czerwca 2023 r. czterodniowym posiedzeniu plenarnym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zaakceptowali kandydatury 167 absolwentów aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego w sądach powszechnych. Ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości i potrzebę wzmocnienia kadr w sądach przyjęte przez Radę wnioski zostały w trybie pilnym wysłane do kandydatów, by mogły się uprawomocnić, a następnie zostać podpisane przez Prezydenta RP.

Na wniosek Komisji ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów, członkowie Rady podjęli decyzję o przekazaniu do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka na sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy w uzasadnieniu do wydanego wyroku, w stosunku do jego osoby użyli sformułowania „…takie postępowanie jest bowiem charakterystyczne dla państwa autorytarnych i faszystowskich…”. Sformułowanie takie, zdaniem członków Rady, wykracza poza potrzebę rzeczowej argumentacji i narusza zasadę etyki zawodowej sędziów. W obecnym stanie prawnym Krajowa Rada Sądownictwa nie ma uprawnień do wnioskowania do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, dlatego sprawę tę przekazuje Rzecznikowi z informacją o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zgodzili się z opinią Komisji ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów, że zachodzi podejrzenie naruszenia zasad etyki przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Sławomira Bagińskiego, który w uzasadnieniu wyroku (syg. akt III AUa 1382/21) kwestionuje postępowania nominacyjne Krajowej Rady Sądownictwa i uprawnienia Prezydenta RP do powoływania sędziów. Rada postanowiła wystąpić do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Przewodniczący KRS, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała także, że zwróci się do Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna o przekazanie raportu, dotyczącego oceny stanu sądownictwa w Polsce, który powstał na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Informacje zawarte w tym raporcie mogą rodzić wśród obywateli wątpliwości co do statusu sędziów, stałości wyroków, a tym samym burzyć porządek prawny w naszym kraju. Ankieta, na podstawie której powstał raport, jest próbą nacisku na sędziów i naruszenia niezawisłości sędziowskiej. Nie została opublikowana w całości ani na stronie „Iusttii”, ani na stronie panelu Ariadna, mimo to pewne informacje o wynikach badania zostały już przekazane niektórym mediom. Nie ma tam informacji ani o metodologii badań, ani o ich reprezentatywności.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa