Data wydarzenia: 18-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

Na zakończonym 22 września br. posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadziła konkursy na stanowiska sędziowskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 10 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 32 wnioski o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i pięć wniosków o powołanie do sądu apelacyjnego. Rada poparła także jednego asesora WSA na stanowisko sędziego WSA w Gdańsku. Rozstrzygnięcie kilku konkursów zostało odroczone z powodu konieczności wysłuchania kandydatów lub uzupełnienia materiałów.

Członkowie Rady dyskutowali o konieczności zachowania najwyższych standardów podczas wyboru kandydatów na sędziów i o sposobie ich przedstawiania przez członków zespołów przygotowujących opinię o kandydacie. Podkreślili, że należy zwrócić szczególną uwagę na jasność argumentów oraz motywów rekomendacji danej osoby lub jej braku, bo to wpływa na ostateczną decyzję Rady.

W przypadku konkursu na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przewodnicząca KRS złożyła oświadczenie, że nie została poinformowana o istotnych okolicznościach dotyczących kandydatki na to stanowisko. Tymczasem Rada rekomendowała ją na to stanowisko przewagą jednego głosu. Podczas dyskusji po tym oświadczeniu podano informację, iż być może zostanie złożony wniosek o ponowne przeprowadzenie konkursu z urzędu przez KRS.

Rada rozpatrzyła także siedem wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, pozytywnie rozpatrzyła dwa oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, trzy negatywnie. Członkowie Rady uwzględnili dwa wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, stwierdzili daty przejścia w stan spoczynku w przypadku dwóch sędziów, nie uwzględnili jednego odwołania od podziału czynności i jednego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jedno z oświadczeń woli o chęci dalszego zajmowania stanowiska po ukończeniu 65. roku życia zostało odrzucone, gdyż sędzia nie poinformowała w oświadczeniu o swej przynależności do PZPR.

Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrzyła siedem projektów aktów prawnych, trzy zaopiniowała bez uwag, w tym rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności związanych z przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów. Przedmiot regulacji czterech projektów był poza zakresem opiniowania Rady.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu sądów wojskowych na 2024 r. i podjęła decyzję o dalszej pracy nad stanowiskiem dotyczącym ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Projekt tej ustawy przewiduje rozwiązania niekorzystne dla sędziów, ponieważ zakłada waloryzację wynagrodzeń sędziów niezgodną z zapisami Prawa o ustroju sądów powszechnych. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje właśnie wniosek KRS dotyczący niezgodnego z Konstytucją RP zamrożenia wynagrodzeń sędziów w ustawie okołobudżetowej na rok 2023. Wnioski w tej sprawie złożyły do Trybunału także Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                                                                                                                                                                Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                                                                Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 12-09-23
Data końca wydarzenia: 12-09-23

Prezentujemy zapis konferencji,  zorganizowanej  przez KRS w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. Ponieważ w trakcie wystąpienia Przewodniczącej KRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej z powodów technicznych transmisja została przerwana, poniżej publikujemy tekst przemówienia.

Data wydarzenia: 12-09-23
Data końca wydarzenia: 12-09-23

Film zapowiadający konferencję "Rządy prawa wczoraj, dziś i jutro"

„Rządy prawa wczoraj, dziś i jutro” - to tytuł konferencji, którą 12 września 2023 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie organizuje Krajowa Rada Sądownictwa. Adresatem konferencji jest przede wszystkim młodzież, a celem - zainspirowanie młodych ludzi do refleksji nad rządami prawa, ich genezą i znaczeniem w świecie współczesnym, a także rozmowa o wolności słowa, nauki i sprawiedliwości, które dotyczą nas wszystkich.

Wyjątkowo często pojęcie „praworządność” przywoływane jest ostatnio w debacie publicznej. Warto, by młodzież nie tylko słyszała o praworządności, ale i zrozumiała, na czym ona powinna polegać.

Podczas organizowanej przez KRS konferencji licealiści i studenci, przy wsparciu naukowców i ekspertów będą uczestniczyć w debacie nad znaczeniem rządów prawa, wolności słowa i sprawiedliwości dla demokratycznego państwa i jego obywateli.

Konferencja będzie transmitowana na stronie www.krs.pl od godz.11.00.

Program konferencji :
11:00 – 11:15 Uroczyste otwarcie konferencji – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
11:15 – 12:00 Praworządność i intrygująca geneza Krajowej Rady Sądownictwa – prof. Jan Majchrowski - „Kadry decydują o wszystkim”
12:00 – 12:20 Koncert Chopinowski
12:20 – 13:00 Rządy prawa - prof. Robert Gwiazdowski - „Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni”
13:00 – 13:20 Dyskusja
13:20 – 14:10 Przerwa
14:10 – 14:55 Trójpodział władzy – debata: sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, prof. Robert Gwiazdowski, prof. Jan Majchrowski, dr Jakob Maziarz – „Nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej”
14:55 – 15:40 Wolność słowa – dr Jakob Maziarz - „Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił twego prawa do ich głoszenia.”
15:40 – 16:20 Dyskusja
Ok. 17:00 Zakończenie konferencji

                                                                                                                                                                                                                            Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                                                                                            Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 września 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1038 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Turku.

Data wydarzenia: 22-09-23