Podczas posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 26-29 lipca 2022 r. zostało rozpatrzonych 29 postępowań nominacyjnych i przedstawiono 26 wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej o powołanie na urząd sędziego.

Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła z wnioskiem o powołanie 5 asesorów sądowych na urząd sędziego.

Rada podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie 4 asesorów WSA na urząd sędziego.

KRS ponowne rozpatrzyła sprawę i powołała egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego do SR w Gliwicach (co do którego wyraziła sprzeciw na posiedzeniu w dniach 21-24.06.2022 r. ) z uwagi na zrzeczenie się przez kandydata obcego obywatelstwa.

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła nie przedstawiać Prezydentowi RP wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Sądzie Okręgowym w Krośnie oraz Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Podczas posiedzenia Rady zostały rozpatrzone sprawy indywidualne dotyczące:

  1. Jednego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  2. Trzech wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku;
  3. Dwóch oświadczeń sędziów, którzy wyrazili wolę dalszego zajmowania stanowiska;
  4. Jedenastu oświadczeń kandydatów, którzy wycofali swoje zgłoszenia w postępowaniach nominacyjnych;
  5. Ośmiu odwołań od zmiany podziału czynności sędziego.

Członkowie Rady zaopiniowali także 11 projektów aktów prawnych, w tym projekt Ustawy o ustroju sądów powszechnych razem z przepisami wprowadzającymi. Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała powyższe projekty pozytywnie z uwagami. KRS uznała koncepcję jednolitego stanowiska sędziowskiego (jednego powołania ) za wzmacniającą niezawisłość sędziowską. Uproszczenie struktury sądownictwa do sądów I i II instancji KRS uznała za zasługujące na aprobatę. Połączenie kilku sądów rejonowych w jeden okręg sądowy wpłynie pozytywnie na równomierne rozłożenie pracy na poszczególne jednostki i poprawi sprawność postępowań sądowych.

W sprawach dyscyplinarnych Rada postanowiła w dwóch przypadkach odwołać się na korzyść sędziów, których dotyczyło postępowanie dyscyplinarne.

Rada wybrała także przedstawiciela do komisji, która przeprowadzi konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r.

Rada przyjęła 8 stanowisk w sprawach dotyczących postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Na zakończonym 29 lipca 2022 r. posiedzeniu plenarnym, Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła plan dochodów i wydatków Krajowej Rady Sądownictwa w 2023 roku oraz plan dochodów i wydatków sądów powszechnych na 2023 rok.

Data wydarzenia: 29-07-22

Data wydarzenia: 28-07-22

Data wydarzenia: 27-07-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 715 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.