Data wydarzenia: 15-05-23
Data końca wydarzenia: 19-05-23

15 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 maja– godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 maja – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 457 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 453 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 439 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.

 

Podczas zakończonego 21 kwietnia 2023 r. posiedzenia plenarnego Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku
(wraz z wnioskiem o zabezpieczenie) o niezgodności z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym art. 35 §3 Ustawy o Sądzie Najwyższym w zakresie, w jakim mówi on o:

- uprawnieniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczenia sędziego tego sądu, bez jego zgody, do udziału w rozpoznaniu określonej sprawy w innej izbie SN;

- uprawnieniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczenia sędziego bez jego zgody do orzekania w innej izbie SN na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku.

Przepis ten nie przewiduje żadnych kryteriów wyboru sędziego ani limitu przydzielanych sędziemu spraw. Nie wyklucza ponadto corocznego wyznaczania sędziego do orzekania przez 6 miesięcy w innej izbie SN bez zgody tego sędziego.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, artykuł 35 §3 ustawy o SN jest niezgodny z art. 178 ust. 1 oraz art. 178 ust. 1 w związku z art. 180 ust. 2, w związku z art. 2 Konstytucji RP i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 23 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 4 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego oraz 2 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Rada wystąpiła do Prezydenta RP o powołanie 2 asesorów wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto Rada postanowiła odroczyć rozstrzygnięcie dwóch konkursów asesorskich do wojewódzkiego sądu administracyjnego i zaprosić kandydatów na wysłuchania.
 
KRS przyjęła bez uwag opinię Komisji do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa na temat rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sadów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych, a także senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego.
 
Rada zajęła stanowisko odnośnie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (sygn. akt. K 25/20) w sprawie oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących immunitetu sądowego państwa obcego w zakresie zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości.
 
Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa rozpatrzyli także 8 wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, jedno odwołanie od zmiany podziału czynności, 6 oświadczeń woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego
oraz wniosek o przeniesienie sędziego w stan spoczynku.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa nr 275/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku.

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 21 kwietnia 2023 roku w związku z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sygn. akt K 25/20.