Data wydarzenia: 14-05-24

Data wydarzenia: 10-05-24

Na zakończonym 10 maja br. posiedzeniu plenarnym członkowie KRS ponownie wysłuchali sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Stanisława Stankiewicza, kandydata do Izby Karnej Sądu Najwyższego w związku z uwzględnieniem przez Sąd Najwyższy odwołania kandydata od uchwały Rady nr 48/2023.

W głosowaniu członkowie Rady poparli kandydaturę Stanisława Stankiewicza na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Izby Karnej. Kandydat zostanie przedstawiony Prezydentowi RP.

Przewodniczący Rady, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka przedstawiła członkom Rady treść pisma Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym informuje o przyjęciu oświadczenia o zrzeczeniu się urzędu sędziego publicznie złożonego przez sędziego WSA Tomasz Szmydta.

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła także decyzję o wniesieniu odwołań od wyroków Sądu Najwyższego Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sądów Dyscyplinarnych na niekorzyść obwinionych, w tym w związku z wątpliwościami konstytucyjnymi, co do prawidłowości powołania rzecznika dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości.

W trakcie posiedzenia Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP jednego wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego oraz dziewięciu wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Trzy konkursy zostały odroczone ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji.

Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się także z siedmioma projektami aktów prawnych i zdecydowała, by dwóch nie opiniować, ponieważ przedmiot regulacji jest poza kompetencjami Rady. Cztery projekty został zaopiniowane pozytywnie, jeden negatywnie. W przypadku pozytywnie zaopiniowanego projektu zmian kodeksu karnego Rada zgłosiła zastrzeżenie dotyczące pozostawienia przez projektodawcę w obrocie prawnym fakultatywności przepisów dotyczących orzekania konfiskaty mienia lub nawiązki.

                                                                                                                                                      Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                      Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 09-05-24

Ostatnie wypowiedzi medialne sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy oraz innych polityków i dziennikarzy stanowią opartą na manipulowaniu faktami oraz przemilczeniach próbę wykreowania dla opinii publicznej obrazu uwikłania szerokiego kręgu sędziów oraz politycznych oponentów z postacią i działalnością sędziego Tomasza Szmydta.

Służą też odwiedzeniu uwagi opinii publicznej od koneksji łączących jego osobę z prominentnymi działaczami obozu rządzącego. Sędzia Tomasz Szmydt od dłuższego czasu współpracował w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości w celu dyskredytacji poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i niektórych sędziów.

Przykładem powyższego był wspólny występ sędziego Tomasza Szmydta na posiedzeniu tego Zespołu dnia 6 maja 2022 roku pod kierownictwem poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz wraz z sędziami Arkadiuszem Cichockim, Waldemarem Żurkiem, Bartłomiejem Starostą i prokurator Ewą Wrzosek.

Dla przedstawienia opinii publicznej rzeczywistego kształtu zdarzeń związanych z osobą sędziego Tomasza Szmydta należy wskazać następujące fakty i okoliczności.

Delegowanie sędziego Tomasza Szmydta do wykonywania czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa nie nastąpiło na wniosek ani z inicjatywy podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, ale ówczesnego Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Leszka Mazura, który zwrócił się o delegowanie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

To decyzją Prezesa NSA z dnia 30 lipca 2018 roku sędzia Tomasz Szmydt delegowany został z dniem 1 września 2018 roku na czas nieokreślony do wykonywania czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa.

Fakt utrwalenia przez sędziego Arkadiusza Cichockiego rozmowy zawierającej udzielenie Przewodniczącemu KRS Leszkowi Mazurowi rekomendacji dla kandydatury sędziego Tomasza Szmydta do delegowania świadczy wyraźnie o istniejącej od początku intencji uwikłania ówczesnego kierownictwa resortu sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa w powiązania z osobą tego sędziego.

Pełnienie czynności przez Tomasza Szmydta w Biurze KRS trwało niespełna rok, do dnia 28 sierpnia 2019 roku, kiedy to Prezes NSA odwołał sędziego z delegowania.

Wyrażam nadzieję na rychłe pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności niniejszej sprawy.
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka