Data wydarzenia: 11-09-23
Data końca wydarzenia: 12-09-23

W dniu 11 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej na esej na temat praworządności w Polsce i na świecie w związku z Konferencją Krajowej Rady Sądownictwa „Rządy prawa wczoraj, dziś i jutro” w dniu 11 września 2023 r. w składzie:
Przewodniczący:  sędzia dr Dariusz Drajewicz (osobiście)
Członkowie:          sędzia Marek Jaskulski (udział zdalny)
                                     sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka (osobiście)

Protokolant: główny specjalista ds. prawnych dr Wojciech Potocki.

Przewodniczący komisji zreferował stan 8 prac złożonych do konkursu i zarządził dyskusję w celu wyłonienia prac, które będą nagrodzone, stosownie do § 5 pkt 5 Regulaminu Konkursu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 25/2023 Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z 6 września 2023 r.

Jury jednoznacznie stwierdziło, że wszystkie prace cechuje poprawność językowa, ciekawy wybór tematyczny, jak również dojrzałość myśli i sposób jej rozwinięcia w eseju.

W toku dyskusji wyłoniono 3 prace, którym przyznano nagrody (3 głosy „za”). Ustalono przyznanie nagrody I stopnia pracy „Praworządność a media społecznościowe” oznaczonej jako nr 6, nagrody II stopnia pracy „Rozpowszechnianie idei praworządności w społeczeństwie wczoraj, dziś i jutro” oznaczone jako nr 1 oraz nagrody III stopnia pracy „Praworządność w Polsce i na świecie” oznaczonej jako nr 2.

Za wyróżnieniem pracy „Praworządność a media społecznościowe” przemawiał jej wysoki poziom redakcyjny, edytorski, językowy, jak również interesujący temat i jego merytoryczne rozwinięcie.
Z kolei pracę nr 1 cechuje wysoki walor edytorski i redakcyjny, jak również interesujące opracowanie tematu przez autora.
O wyróżnieniu pracy nr 2 zadecydował oryginalny tematu pracy oraz świeży styl właściwy dla eseju.

Data wydarzenia: 08-09-23

Data wydarzenia: 05-09-23
Data końca wydarzenia: 08-09-23

Na zakończonym 8 września br. posiedzeniu Krajowa Rada Sadownictwa przyjęła stanowisko w sprawie stażu pracy asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego, który uprawnia do starania się o urząd sędziego. Rada stwierdziła, że nie ma uzasadnienia dla zrównania stażu asesorów sądów administracyjnych z asesorami sądów powszechnych, ponieważ krótszy staż dla asesorów sądów administracyjnych dający prawo ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego wynika z wymagań, jakie stawia się kandydatom do objęcia stanowiska asesora w tych sądach.

Rada przyjęła stanowisko w sprawie rozpatrywanych łącznie pięciu skarg do ETPC - Jaźwiński przeciwko Polsce, dotyczących postępowania przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w następstwie odwołania od uchwały KRS niekorzystnej dla skarżących. Rada uznała skargi za niedopuszczalne. Skarżący twierdzą, że naruszeniem praw człowieka jest odmowa awansu, powołania na stanowisko sędziego czy niewyrażenie przez KRS zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego mimo osiągnięcia wieku przejścia w stan spoczynku.

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła zwrócić się do Prokuratury Krajowej z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 §2 kk przez sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla. Chodzi o przekroczenie przez niego uprawnień poprzez bezpodstawne żądanie całości akt osobowych sędziego od prezesa SO w Olsztynie. Ponieważ prezes SO tych akt nie udostępnił, został ukarany grzywną, którą nałożono na niego bez podstawy faktycznej.

Członkowie KRS wybrali sędziego Zbigniewa Łupinę na przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na aplikacje: sędziowską i prokuratorską w 2023 r.

Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadziła konkursy na stanowiska sędziowskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 10 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 17 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i pięć wniosków o powołanie do sądu apelacyjnego, a także jeden wniosek o powołania do wojskowego sądu okręgowego. Rozstrzygnięcie kilku konkursów zostało odroczone z powodu konieczności uzupełnienia materiałów.

Rada rozpatrzyła także siedem wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, pozytywnie rozpatrzyła trzy oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, dwa negatywnie.
Członkowie Rady uwzględnili cztery wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, jeden odrzucili, nie uwzględnili jednego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i jednego odwołania od podziału czynności, a kolejny umorzyli.
W trakcie posiedzenia Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała także pięć projektów aktów prawnych.

                                                                                                                                                                                                                              Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                                                                                              Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 07-09-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 września 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 949 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.