Data wydarzenia: 14-12-23
Data końca wydarzenia: 14-12-23

Na posiedzeniu 14 grudnia 2023 r. członkowie KRS poparli w głosowaniu kandydaturę prof. Artura Kusia, sędziego WSA w Warszawie, na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Izby Ogólnoadministracyjnej. Jego kandydatura zostanie przedstawiona przez Radę Prezydentowi RP.

Artur Kuś urodził się w 1973 r. w Lublinie. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł magistra. Od 1 października 1997 r. do 30 września 2015 r. pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, a finalnie – profesora nadzwyczajnego (pełniąc w tym czasie funkcję Kierownika Katedry Prawa Unii Europejskiej i, przez dwie kadencje, Dyrektora Instytutu Europeistyki).

W latach 1999–2009 pracował w Trybunale Konstytucyjnym, kolejno na stanowiskach: asystenta sędziego, na samodzielnym stanowisku ds. orzecznictwa i finalnie jako specjalista ds. orzecznictwa. Na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa Unii Europejskiej” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z 24 kwietnia 2001 r.

Od września 2006 r. do września 2007 r. pełnił funkcję przewodniczącego zespołu prawnego Rady Celno-Akcyzowej III kadencji przy Ministrze Finansów. Na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z 5 grudnia
2006 r.

W latach 2007–2013 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. W latach 2009–2011 był zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji (Wydział Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym). Od 3 czerwca 2011 r. do 30 września 2013 r. wykonywał zawód notariusza w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 czerwca 2014 r. został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 2014 r. do 2019 r. pracował na stanowisku nauczyciela akademickiego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, pełniąc liczne funkcje, w tym Dyrektora Instytutu Prawa i Bezpieczeństwa Energetycznego, Kierownika Katedry Prawa i Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Kierownika Katedry Nauki o Administracji.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 2017 r. został powołany na stanowisko sędziego WSA w Warszawie. Początkowo orzekał w Wydziale III (podatkowym) a od kwietnia 2019 r. do chwili obecnej orzeka w Wydziale VII (ogólnoadministracyjnym).
Od 2019 r. jest też zatrudniony na stanowisku profesora na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Nauk Prawnych w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych).

Bardzo dobrą opinię o kandydacie sporządził Prezes WSA w Warszawie, zaznaczając m.in., że wyróżnia się on bogatą wiedzą prawniczą, bardzo dobrą znajomością orzecznictwa i literatury prawniczej oraz dokładnością w pracy. Rekomendacji kandydatowi udzielili sędziowie NSA Przemysław Szustakiewicz i Dominik J. Gajewski oraz sędzia TK w stanie spoczynku Marian Zdyb.

Kandydat był wielokrotnie nagradzany przez Rektora KUL Jana Pawła II – za wybitne osiągniecia organizacyjne i zorganizowanie nowego kierunku studiów, tj. europeistyki (2008 r.), za autorstwo i współautorstwo wyróżniających się podręczników (2011 r.) oraz za pracę znacznie wykraczającą poza zakres obowiązków służbowych (2013 r.). Otrzymał także nagrodę Rektora Uczelni Łazarskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki (2015 r.). W 2008 r. został odznaczony przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę.

Jest autorem licznych monografii, rozdziałów w publikacjach zbiorowych i podręcznikach akademickich, artykułów naukowych, opinii i ekspertyz – głównie z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa celnego, prawa europejskiego, prawa administracyjnego – a także komentarzy do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Był i jest członkiem redakcji i rad naukowych wielu czasopism naukowych.

Ewa Łosińska
Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 13-12-23

Data wydarzenia: 12-12-23

Data wydarzenia: 11-12-23

Data wydarzenia: 18-03-24
Data końca wydarzenia: 22-03-24