Spis treści
Table of contents

THEORETICA
prof. dr hab. Andrzej Batandynowicz, Academy of Justice in Warsaw, Poland
Apotheosis of natural law as the pursuit to ideal of justice
Apoteoza prawa naturalnego jako dochodzenie do idealu sprawiedliwości   

dr hab. Maria Joanna Gondek Department of Language, Rhetoric and Me-dia Law, John Paul II Catholic University of Lublin
dr Dorota Charkiewicz, Department of Law, Administration and Security, Warsaw Menagement University
Rules on professional ethics for judges and court assessors
Zasady etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych  

PRACTICA
dr. hab. Grzegorz Marori, prof. of the Institute of Legal Studies at the Uni-versity of RzeszOw
Legal prohibition of hate speech in jurisprudential practice — be-tween judicial discretion and arbitrariness  
Prawny zakaz mowy nienawiści w praktyce orzeczniczej — pomiędzy sędziowską dyskrecjonalnoscią a arbitralizmem   

prof. Arndt Bussing, University of Witten/Herdecke, Germany
dr Monika Wolinska, The Mazovian Academy in Plock, Poland
prof. Jarostaw Michalski, Cardinal Stefan Wyszyriski University in Warsaw, Poland
The welfare of the child in the mediation process
Dobro dziecka w procesie mediacji   

dr Anna Dziergawka, Supreme Court judge, Warsaw, Poland, lecturer at the National School of Judiciary and Public Prosecution
The juvenile criminal responsibility   
Odpowiedzialność karna nieletnich  

VARIA
Robert Kucharski, prosecutor of the District Prodecutor's Office in Częstochowa
Influence of the Napoleonic Code on judicial system of the Dutchy of Warsaw
Wpływ Kodeksu Napoleona na system sądowniczy Księstwa Warszawskiego