Spis treści

 THEORETICA

prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, kierownik Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji

Socjalizacja zagubiona w demokratycznym państwie

PRACTICA

dr hab. Mariusz Muszyński, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego

O alternatywnej praworządności

prof. dr hab. Wojciech Radecki, emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko środowisku w prawie czeskim (cz. 2)

dr Jan Kluza, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Kielcach, II Wydział Karny, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Postępowania Karnego UJ

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 78/21 dla orzekania wynagrodzenia obrońcy (pełnomocnika) z urzędu w sprawach karnych

Damian Robert Jaworski, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aplikant Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury XIII rocznika aplikacji prokuratorskiej, członek Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego WPiA UKSW Klaudia Siwek, WPiA UKSW (kierunek prawo), członek KNPKM WPiA UKSW, protokolant Sądu Okręgowego Warszawa‒Praga w Warszawie

O konieczności nowelizacji prawa albo procedury karnej w świetle uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. I KZP 5/21

VARIA

Robert Kucharski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie

Szkolenie sędziów w czasach Księstwa Warszawskiego