KWARTALNIK
CONSILIUM IURIDUCUM

Drodzy Czytelnicy i Autorzy

Redakcja z prawdziwą przyjemnością zawiadamia, że zgodnie z treścią komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. czasopismu „Consilium Iuridicum” przyznano za publikację artykułów naukowych 100 punktów. Nasze czasopismo posiada unikatowy identyfikator 201739 w pozycji 34311 wykazu czasopism, który można odnaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Wytyczne dla autorów publikacji w czasopiśmie naukowym „Consilium Iuridicum

 

Consilium Iuridicum jest kwartalnikiem wydawanym przez Krajową Radę Sądownictwa i poświęconym studiom z zakresu nauk prawnych, w szczególności z prawa ustrojowego, karnego, cywilnego i administracyjnego. Czasopismo publikuje artykuły, materiały szkoleniowe, glosy oraz sprawozdania, służące poszerzaniu wiedzy sędziów a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa. Pierwsza część Theoretica ma zaspokajać potrzeby Czytelników związane z poszerzeniem i ugruntowaniem podwalin teoretycznych wiedzy. Druga część Practica kładzie nacisk na bieżące problemy orzecznicze i promocję właściwej organizacji i metodologii pracy. Część trzecia Varia ma charakter publicystyczny.

Redakcja kwartalnika „Consilium Iuridicum” wraz z Wydawcą przestrzegają standardów etycznych wyznaczonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych.

Tekst złożony do publikacji w "Consilium Iuridicum" powinien być oryginalny, tzn. niepublikowany wcześniej w j. polskim w całości bądź we fragmentach, ani być w tym samym czasie złożony w Redakcji innego czasopisma. Nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Treść artykułu powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Autor przenosi autorskie prawa majątkowe i wydawnicze do artykułu na Krajową Radę Sądownictwa w Warszawie.

Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma "Consilium Iuridicum" wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający materiał do druku. Redakcja prosi również o informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").

Ostateczną decyzję o przyjęciu materiału do publikacji bądź jego odrzuceniu podejmuje KOLEGIUM REDAKCYJNE.

 

Wymogi formalne:

  1. Autor przekazuje Redakcji tekst w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Autor ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte w publikacji.
  2. Tekst nie powinien przekraczać maksymalnie 15 stron znormalizowanego tekstu; czcionka Arial, tekst główny: 12, przypisy: 9. Strona powinna mieć następujące ustawienia: marginesy: górny 5 cm, dolny 6,5 cm, boczne (lewy i prawy) po 4,2 cm; pojedynczy odstęp między wierszami.
  3. Tekst powinien zawierać streszczenie (do 10 wierszy) w j. polskim i j. angielskim oraz 4-5 słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim (niebędących powtórzeniem tytułu artykułu). Należy również podać pełny tytuł artykułu w języku angielskim.
  4. Artykuł powinien składać się ze wstępu, wyodrębnionych w punktach poszczególnych wątków tematycznych oraz zakończenia.
  5. Należy podać następujące informacje o Autorach w języku polskim i angielskim: imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, miejsce pracy (Wydział, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem, e-mail, a dodatkowo adres pocztowy i telefon (do wyłącznej wiadomości Redakcji). Autor powinien również podać swój numer ORCID.
  6. Brak nadesłania przez Autora korekty autorskiej w terminie oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.
  7. Akty normatywne prawa polskiego należy cytować według reguł ich powoływania zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
  8. Piśmiennictwo w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów należy umieścić na końcu tekstu.